15e REGIMENT ARTILLERIE

ZIJNE GESCHIEDENIS

Het 15e Regiment Artillerie dat de Divisie-artillerie der 3e Legerdivisie uitmaakte, werd op 1 Februari 1918 tot stand gebracht. Het bestond uit drie groepen:

De Ie groep: drie batterijen van 105 L. mod. 13 Schneider;

De IIe groep: drie batterijen houwitsers van 155 Schneider;

De IIIe groep: eene batterij houwitsers van 155 Schneider en twee batterijen houwitsers van 150 A. 13; laatstgenoemde kwamen voort van buit die door de geallieerden op den vijand was veroverd.

Bij zijne oprichting omvatte het 15 A. nog een IVe groep, wier batterijen in Juli 1918 hetzij naar het 3 A., hetzij naar het 9 A. overgingen.

Alvorens het 15 A. te vormen, hadden de onderscheiden batterijen der drie groepen een verschillende bestemming en een verschillend lot.

Sommige van de batterijen der 1e groep waren vanaf 1915 gevormd en gewapend met veldartillerie. De eene waren ter beschikking gesteld geworden van Britsche regimenten; andere waren, na hun materieel te hebben verwisseld, ingedeeld geworden bij het 1e Regiment Zware Artillerie.

De IIe groep werd in Februari 1918, in het Opleidingscentrum voor de Artillerie, gevormd door middel van een kern, welke hoofdzakelijk bestond uit gegradueerden gesproten uit het 3 en het 9 A., en uit elementen van ontbonden cavalerie-eenheden.

De IIIe groep maakte, voordat zij tot het 15 A. behoorde, de IIIe groep van het 1e Regiment Zware Artillerie uit en was gevormd geworden in Februari 1917. In Maart 1917 werd het, op het front der Somme, ter beschikking van het Fransch leger gesteld en nam het voor Roye deel aan de verrichtingen, die uitliepen op den Duitschen terugtocht naar de Hindenburglinie.

In Maart 1917 te Woesten opgesteld, wordt het achtereenvolgens onder ‘t commando geplaatst van de Ve en de VIe Legerdivisie die elkaar in dien sector opvolgden. Van Juli tot October was het opgesteld te Lettenburg (Diksmuide), waar het ter beschikking werd gesteld van de Ie, IIe en de Ve Legerdivisie. In Februari 1918 werd het van het Ie Regiment Zware Artillerie gedetacheerd om de IIIe groep van het 15 A. te worden.

In Februari 1918 nam het regiment – min zijn IIe groep – stelling in den sector van Merkem, waar de IIIe Legerdivisie de IVe afloste. Om te herinneren aan zijn schoon gedrag gedurende den slag bij Merkem, krijgt het regiment de toelating den naam « Merkem » op zijne schilden te dragen.

Voor het offensief op den bergkam van Vlaanderen, alsmede voor de verschillende verrichtingen van het offensief tot den wapenstilstand, kregen de drie groepen afzonderlijk bepaalde opdrachten welke zij op schitterende wijze vervulden. « Stadenberg », « Rumbeek », « De Leie », « Moorslede » worden op de schilden geschreven.

Het 15 A. heeft de toelating bekomen om den nestel in de kleuren van het lint van ‘t Oorlogskruis te dragen.

De 1e en de 2e batterij der 1e groep hebben den nestel in de kleur van ‘t lint der Leopoldsorde verworven.