16e REGIMENT ARTILLERIE

ZIJNE GESCHIEDENIS

Het regiment werd gevormd op 2 Februari 1918. Het omvatte vier groepen:

Ie: 2 batterijen van 105 h.;

IIe: 2 batterijen houwitsers van 155 S.;

IIIe: 2 batterijen houwitsers van 6”;

IVe: groep loopgravenartillerie (2 batterijen mortieren Van Deuren en 1 batterij M. 75 Schneider).

Al die groepen behoorden vroeger tot andere regimenten: de batterijen van 105 h. kwamen van het vroeger 7 A. dat ter beschikking van het Britsch leger te Ieper was gesteld en later het 13 A. werd, hetwelk in den loop van ‘t jaar 1917 werd ontbonden. Die batterijen, van nieuwe kanonnen C. 105 L, voorzien, werden eerst bij het 1e Regiment Zware Artillerie en daarna bij de legerdivisies ingedeeld. Die van de 4e Legerdivisie maakten eerst deel uit van het 4 A. en gingen daarna over naar het 16 A.

De groep houwitsers 155 S. werd tot stand gebracht in 1917 en maakte deel uit van het 4 A.

De groep houwitsers van 6” werd tot stand gebracht in 1917 en maakte eerst deel uit van het le Regiment Zware Artillerie, later van het 16 A.

De loopgravenartillerie maakte te voren deel uit van het 4 A.

Op het oogenblik waarop het regiment werd gevormd, bezette de IVe Legerdivisie den sector van Merkem. De II, III, IV/16 A. waren in dienzelfden sector opgesteld, terwijl de I/16 A. zich bij den « Hazewind » (sector van Nieuwkappelle) in flankstelling bevond.

In Februari 1918 werd het 16 A. afgelost: einde Maart kwam het terug stelling nemen in den sector van Nieuwkappelle, bezet door de IVe Legerdivisie, en daarna in den sector van Woesten en van Diksmuide-Loo.

Tijdens het offensief werd het regiment onder tactisch oogpunt verdeeld. De groepen werden achtereenvolgens ter beschikking gesteld van de 4e of van de 10e Infanteriedivisie, telkens een dezer hare beurt nam om de eerste linie te bezetten.

Aldus werkten zij den 28n September 1918 mede aan de verovering van het kasteel Blanckaert en, de volgende dagen, aan de inname van Woumen, Eesen en den kam van Klerken. Gedurende den slag Torhout-Tielt dringt het regiment met de 4e Legerdivisie vooruit over Handzame, Kortemark, Torhout, Aalter; den 20n October bevindt het zich voor het afleidingskanaal der Leie (Landegem) en het eindigt den oorlog op den Westeroever der Schelde, ten Noorden van Eeke.

Om aan de schitterende wapenfeiten en de heldhaftigheid zijner troepen gedurende het zegerijk eindoffensief te herinneren krijgt het 16e Artillerie de toelating om de namen « Klerken » en « Handzame » op zijne schilden te schrijven.