1e, 7e EN 13e REGIMENT ARTILLERIE

HUNNE GESCHIEDENIS

 Het 1e Artillerieregiment werd vooreerst samengesteld door de verzameling van de divisiegroep I/1 A., de artilleriegroepen der 2e en 3e Gemengde Brigaden, de Groep Houwitsers van 105 en de bereden eenheden der vestingartillerie.

De groep Houwitsers en deze der 3e Gemengde Brigade gingen over tot het 7e Regiment artillerie en werden, in 1917, vervangen door de groep Rothermel II/1 A.

De artilleriegroep der 2e Gemengde Brigade, dewelke te St-Margriet-Houtem twee batterijen had verloren, werd in 1914 aangevuld door de 46e en de 48e batterij die te voren deel uitmaakten van de 14e Brigade.

De menigvuldige persoonlijke en gezamenlijke eerevermeldingen bewijzen de waarde van dit regiment onder het bevel van zijn opeenvolgende aanvoerders: Kolonels Becquevort, Van Acker, Laureys on Uyterhoeven al de voorgaande opdrachten wist te vervullen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Vermeldingen bekomen door de eenheden van het 1 A.: Antwerpen, IJzer, Klerken, Kortemark, Luik, Schoorbakke, Nieuwpoort.

_____________

 Het 7e Regiment Artillerie werd opgericht den 3n Januari 1917, door de vereeniging van groepen die, tot op dit ogenblik, deel uitmaken van de artillerie der 1e Legerdivisie: de groep van de 4e Gemengde Brigade die daarna de 3e groep van het 7e Regiment wordt; de groep Majoor Rothermel in vorming te Eu; de loopgravenartillerie.

De groep Majoor Rothermel ging weldra over naar het 1e Artillerie.

Op 20 Augustus 1917, voegde zich de groep der 3e Gemengde Brigade hij het 7e Artillerie.

Al deze groepen kwamen bij het 7e Artillerie met een roemvol verleden en vereerd met talrijke, vermeldingen.

Onder de stuwkracht van zijn aanvoerder, den wilskrachtigen, schranderen en dapperen Korpsoverste Kolonel Mercier, verwierf dit regiment welhaast de samenhoorigheid en al de hoedanigheden van een reeds van ouds bestaande eenheid.

De bijzondere deelname van dit prachtig regiment aan den aanval op het Bosch van Houthulst stelt zijn groote waarde ten volle in ‘t licht.

Vermeldingen bekomen door de eenheden van het 7 A. Antwerpen, IJzer, Houthulst-bosch, Fransch Oorlogskruis, Halen, Kwatrecht, Merkem.

_____________

 Het 13e Regiment Artillerie werd op 5 Februari 1918 samengesteld uit nieuwgevormde groepen en uit andere van verschillende herkomst.

 

I/13 A.

De groep van 105 L. van de 1e L. D. die daarna I/13 A. werd, bestond uit twee batterijen: de eerste, gevormd te Eu, den 19n Februari 1916, kwam op het front den 16n Maart 1917; de batterij werd gevormd den 15n Februari 1917 door de versterking van een sectie 105 L., die deel uitmaakte van de speciale batterij.

In Juli 1917, vormden deze twee batterijen de groep 105 L. van de 1e L. D. onder het bevel van Majoor A. E. M. Franck van de reserve.

Een derde baterij werd bij deze groep gevoegd den 10n Mei 1918.

 

II/13 A.

De groep houwitsers van 155 S. 17 werd samengesteld, vooreerst uit twee batterijen, den 8n December 1917 en kwam op het front den 25n Januari 1918.

De derde batterij werd gevormd te Eu, den 28n Januari 1918, en kwam zich bij de andere batterijen vervoegen den 15n April 1918.

Deze groep werd, van af zijne vorming, aangevoerd door Majoor Van der Eycken.

 

III/13 A.

De groep houwitsers van 149,1 (III/13 A.) bestaande, in 1918, uit drie batterijen van vier stukken, maakte deel uit van de vestingartillerie van Antwerpen en had als opdracht: de verdediging van de NederSchelde.

Bij het uitbreken van den oorlog, werd deze groep tot zware veldartillerie herschapen.

Zij werd achtereenvolgens: de eerste groep zware houwitsers, tot op 23 September 1915; 1e Groep van het R. A. L. tot op 4 Februari 1918 en eindelijk, te beginnen van dit tijdperk, de III/13 A.

Zij werd, gedurende het grootste deel van den oorlog, aangevoerd door Majoors A. E. M. Fayaux en Ducarme.

Het 13e Regiment Artillerie werd, van af zijn vorming, bevolen door Kolonel A. E. M. Fayaux. Onder de leiding van dezen wakkeren en wilskrachtigen overste nam het 13e artillerie op roemrijke wijze deel én aan stellingoorlog én aan den bevrijdingstocht in Vlaanderen.

Door het 13 A. bekomen vermeldingen: Klerken, Kortemark, Antwerpen, Schoorbakke.