2E EN 22E LINIE

Bij de mobilisatie van Augustus 1914 werd het 2e Linie dat te Gent garnizoen hield, ontdubbeld om het 22e Linie tot stand te brengen. Met een groep artillerie vormden de 2 regimenten de 2e gemengde brigade. Deze wordt naar Tienen gezonden en neemt er stelling achter de Gete.

Den 18n Augustus 1914 ondergaat het 22e Linie den vuurdoop te St-Margriete-Houtem waar het den terugtocht van het leger dekt.

De veldwachten van Neerlinter en Oplinter en de drie redoutes tusschen dit dorp en Tienen werden door de Duitsche artillerie gansch uiteengeslagen. De overige troepen van het regiment, die aan den zuidelijken zoom van St-Margriete-Houtem waren verzameld, werden eveneens in dit bloedig gevecht gewikkeld. Wanneer het 22e Linie zich op het einde van den namiddag naar Vissenaken terugtrok, had het 1.250 man en 23 zijner officieren verloren.

Het 2e Linie dat de te Vissenaken aangelegde loopgraven verdedigde, onderging dienzelfden dag zware verliezen.

De 2e gemengde brigade nam op 25 Augustus 1914 deel aan den eersten uitval uit Antwerpen en onderscheidde zich te Zemst en te Weerde.

Den 11n September vielen het 2e en het 22e Linie, door de bosschen van Schiplaken heen, het Duitsche front aan tusschen de Zenne en het kanaal van Leuven, doch zij gelukten er niet in de geduchte stelling Kampelaar, Wippendries en Elewijt te vermeesteren.

Begin October verdedigden de twee regimenten den Zuideroever der Nete, tusschen Rumst en Duffel.

Na den aftocht naar den ijzer, organiseerde het 22e Linie, van 15 October af, de verdediging van dien stroom, van en met de brug van Schoorbakke tot kilometerpaal 9 van den IJzer. Het 2e Linie: vanaf kilometerpaal 9 tot het midden van de bocht van Tervaete.

Het 2e en 22e Linie onderscheidden zich daarna door hun hardnekkigen weerstand aan de spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort.

Door hunne dapperheid wonnen die regimenten de vermelding « YZER ».

Het 22e Linie, dat tot 14 officieren en 513 manschappen gesmolten was, werd op 29 october ontbonden.

Tijdens de « heilige wacht » bezette het 2e Linie de sectors van Steenstraat, Diksmuide, Pervijze en Merkem.

Bij Koninklijk Besluit van 20 December 1916 werd het 22e Linie opnieuw tot stand gebracht. Met het 2e Linie vormde het eerst de 2e brigade en, in Januari 1918, met het 3e Linie, de 7e infanteriedivisie.

Den 28 September 1918 verovert het 2e Linie de stelling Klerken-Riegel.

Het 22e Linie valt den Noord-Westelijken zoom van het Bosch van Houthulst aan, verovert Houthulst-dorp en, ‘s anderendaags, Terest.

Gedurende de tweede phase van het bevrijdingsoffensief maken het 2e en het 22e Linie de reserve uit van de 4e Legerdivisie die zegepralend vooruitrukt langs Handzame, Kortemark en Torhout.

Den 17n October bevinden de twee regimenten zich op het front Oostkamp-Wijngene; den 20e liggen zij aan het afleidingskanaal der Leie en zij eindigen den oorlog op de Schelde, ten Noorden van Eeke.

Het 2e en het 22e Linie hebben de vermeldingen: St-Margriete-Houtem, Antwerpen, IJzer, Klerken en Veldtocht 1914-1918 gewonnen.