2e LANSIERS

ZIJNE GESCHIEDENIS

 Vermelding bij dagorder van het Fransche 7e Legerkorps

Algemeen order Nr 265.

« De generaal, commandant van het 7e Legerkorps, vermeldt bij de dagorder van het legerkorps de lichte groepeering der Belgische 3e divisie.

» Onder het bevel van Luitenant-kolonel Delbauve, hebben de lichte groepeering der 3e Legerdivisie en inzonderheid de escadrille pantserauto’s van Luitenant graaf de T’ Serclaes de Wommersom en de twee pelotons wielrijders van Luitenant Willemsen en onderluitenant Wetteyne, gedurende de verrichtingen van 30 September, 1 en 2 October 1918 blijk gegeven van de schitterendste hoedanigheden van stoutmoedigheid en dapperheid: met merkwaardig brio voerden zij verkenningsopdrachten uit tot in de vijandelijke linies en tot den zoom van Roeselare toe; onophoudend steunden zij de actie van de naburige infanterie, terwijl zij door de juistheid van hun vuur de Duitsche pogingen tot tegenaanvallen verijdelden. Zij hebben al die opdrachten uitgevoerd onder een uiterst hevig vijandelijk artillerievuur dat er echter niet in gelukte hun kalmen moed en hunne onverzettelijke energie aan ‘t wankelen te brengen. »

Gedaan in den Commandopost, den 7n October 1918,

Generaal Massenet, Commandant van het 7e Legerkorps,

(get.) MASSENET.

 

Fransch 7e Legerkorps                                            Commandopost, den 20n October 1918.

Staf 3e Bureel

Nr 7790/3

Generaal Massenet, Commandant van het 7e Legerkorps, aan den Heer Luitenant-generaal, Hoofd van den Generalen Staf van ‘t Belgisch leger.

« Op het oogenblik waarop de lichte groepeering der 3e Legerdivisie het Fransche 7e Legerkorps, – welks lot zij sedert vijftien dagen heeft gedeeld, – gaat verlaten, houd ik er aan, mijn Generaal, u te zeggen hoe gelukkig ik mij heb gevoeld een zoo prachtigen troep onder mijn bevel te hebben.

» Steeds in de bres, steeds den vijand van nabij bestokend, geene enkele gelegenheid verliezend om te handelen en hare actie in den slag te doen gevoelen, is de lichte groepeering, door hare nauwkeurigheid en stoutmoedigheid in de verkenningen, mij van ‘t grootste nut geweest. Zij heeft ruimschoots bijgedragen tot het schitterend succes dat sedert verscheidene weken onze krachtsinspanningen beloont en onze vaandels bekroont.

» Ik betuig er u mijn dank voor, mijn Generaal, de lichte groepeering van de 3e Legerdivisie te mijner beschikking te hebben willen stellen en verzoek u mijne erkentelijkheid te willen betuigen aan Luitenant-generaal Jacques en tevens ook, met al het gezag dat uwe hooge functies u geven, mijne dankbetuigingen en gelukwenschen over te maken aan Luitenant-kolonel Delbauve en aan de dapperen die de eer hebben onder het commando van zulken moedigen aanvoerder te dienen. »                                  (get.) MASSENET.

Den 7n October had Generaal Massenet den standaard van het 2e Lansiers met het Fransche oorlogskruis vereerd.