4e KARABINIERS

ZIJNE GESCHIEDENIS

Bij de mobilisatie, in Augustus 1914, te Brussel gevormd door ontdubbeling van het 2e Karabiniers, maakt het regiment deel uit van de 20e gemengde brigade.

Nadat het in de omgeving van Grez-Doiceau had gekantonneerd, nam het op 24 Augustus deel aan den eersten uitval uit de versterkte stelling Antwerpen, op het front Hofstade-Schiplaken.

Per spoor naar Heyst-op-den-Berg vervoerd, wordt het den 10n September in ‘t gevecht gewikkeld omstreeks Werchter en daarna nabij Tildonck; het lijdt zware verliezen te Wolvenhoek, Dorremaal en Hambosch en op het talud van den spoorweg Mechelen-Leuven.

Den 17n September, te Lier, wordt het effectief van het 4e Karabiniers bij het 2e ingedeeld.

Op 20 December 1916, aan den IJzer, wordt het regiment opnieuw gevormd: met het 2e Karabiniers vormt het de 18e brigade. Na een verblijf in het kamp van Mailly (Frankrijk) bezet het den sector Het Sas-Boezinge, daarna dien van Nieuwkappelle.

Den 1n Februari 1918 vormt het 4e Karabiniers met het 1e en het 2e Grenadiers, de 12e Infanteriedivisie; het gaat den sector Nieuwpoort bezetten; den 5n Juni lost het, in den sector Brielen, Britsche bataljons af; op het einde der maand komt het terug naar Nieuwpoort, om op 9 Augustus naar Brielen weer te keeren. Het voert talrijke raids uit op de Duitsche stellingen.

Den 28n September bevindt het 4e Karabiniers zich tusschen het 1e Grenadiers, op zijn linkerkant, en het 2e Grenadiers, op zijn rechterkant, om deel te nemen aan het bevrijdingsoffensief; Passchendale wordt veroverd; den 5n October bevindt het regiment zich bij De Ruiter. Tot 13 October houdt het in zijne stellingen stand, niettegenstaande hevige Duitsche tegenaanvallen; het wordt afgelost door het 2e Karabiniers en naar Izenberge op rust gezonden.

Den 19n October kantonneert het te Torhout, den 21n is het te Ruddervoorde, tot den 2n November, daarna te St-Joris, aan het kanaal Brugge-Gent. Op 7 November wordt de 12e Infanteriedivisie – waarvan het 4e Karabiniers deel uitmaakt -, met het oog op een gezamenlijken aanval om de Schelde over te steken, ter beschikking gesteld van Generaal Jacques, commandant van de nieuwe zuidergroepeering van het Belgisch leger.

Het regiment bevindt zich op 9 November als divisiereserve te Astene, ‘s anderendaags omstreeks Nazareth; de aanval moet losbreken op 11 November.

In de plaats van het uur H kwam de wapenstilstand…

Het 4e Karabiniers heeft den nestel in de kleur van het lint der Leopoldsorde gewonnen en zijn vaandel draagt de namen: IJzer, Passchendale, Tervate, Steenstraat, Antwerpen.