4e LANSIERS

ZIJNE GESCHIEDENIS

Op 2 Augustus 1914 te Gent gemobiliseerd, wordt het 4e Lansiers den 3n naar St-Denis-Bovesse en Gembloers vervoerd, waar het deel uitmaakt van de cavaleriedivisie die gelast is het leger gedurende de mobilisatie- en concentratieverrichtingen te beschermen.

Den 6n maakt het regiment de voorhoede uit van de cavaleriedivisie, die naar Hollogne-aux-Pierres optrekt om den aftocht der 3e Legerdivisie te dekken.

Den 12n Augustus overlaadt het regiment zich met roem te Halen. Den ganschen dag streed het 4e Lansiers, te voet, tegen de Duitsche cavalerie en sloeg de charges af van het 17e en 18e dragonders, van het 2e huzaren en van het 4e en het 9e bataljon Jagers te voet.

‘t Was eerst te 16 uren dat het regiment zijne stellingen van de hoeve der IJzerebeek en van Zelk verliet.

Gedurende den 2n uitval uit Antwerpen neemt het regiment deel aan den aanval op Aarschot waar het nogmaals de voorhoede vormt.

Tijdens den slag aan den IJzer bezet het 4e Lansiers de loopgraven ten Oosten van het kanaal van den IJzer, daarna die van het kanaal van Nieuwpoort, ten Noord-Oosten van Veurne.

Gedurende de stabilisatie bewaakt het regiment de verschillende sectors van het Belgisch front, waar het met de legerdivisies deelneemt aan den dienst in de loopgraven.

Omstreeks het midden van September 1918 maakt het zich gereed tot het offensief in Vlaanderen; den 28n verlaat het Hondschoote om te gaan bivakkeeren in de bosschen, op 800 meter ten Oosten van den kerktoren van Woesten.

Den 29n trekt het met de cavaleriedivisie naar Klerken op, den 30n naar Zarren en in de eerste dagen van October kantonneert het te Stavele.

Den 16n wordt het bij Vijfwegenhoek hevig gebombardeerd; de 3e groep lijdt er zware verliezen. Den 19n valt het Zomergem aan en gaat tot den 23n kantonneeren te Kleit en tot den 31n October te Burkel.

Op 2 en 3 November krijgt het bevel den vijand achteruit te drijven tot aan het kanaal, ten Zuiden van den kruisweg van Wippelgem: de verrichting slaagt ten volle, niettegenstaande het vuur van talrijke mitrailleusen en een hevig bombardement. In dit gevecht verdiende het regiment een vleiende vermelding en de toelating om den naam « Wippelgem » op zijn standaard te schrijven.

Het 4e Lansiers draagt den nestel in de kleuren van het lint van ‘t Oorlogskruis en op zijn standaard schitteren de roemrijke vermeldingen:

HALEN – WIPPELGEM – ANTWERPEN