7e EN 17e LINIE

HUNNE GESCHIEDENIS

 Bij de mobilisatie vormt het 7e, met het gemobiliseerd 27e, de infanterie van de 7e gemengde brigade, onder ‘t bevel van Generaal Drubbel.

Het 7e is voor ‘t eerst in den strijd gewikkeld tijdens den eersten uitval uit Antwerpen; zijn IIe bataljon, inzonderheid, levert den 26n Augustus een verwoed gevecht omstreeks Wespelaar.

Gedurende den 2n uitval uit Antwerpen speelt de 7e gemengde brigade een uiterst schitterende rol. Bij den dageraad van 9 September verovert het Aarschot en bemeestert er 400 gevangenen en een overvloedigen buit.

De dag van den 10n moest bijzonder roemrijk worden. Na eene reeks zware gevechten gelukken de regimenten der brigade er in, bij den dageraad, de hoogten te veroveren die hun doel, Leuven, rechtstreeks bestrijken. Besloten dit prachtig succes door te drijven, heeft Generaal Drubbel zijn bevelen gegeven om den aanval in den vroegen morgen te hernemen, doch ‘s nachts ontvangt hij vanwege de divisie het bevel om zich zoo spoedig mogelijk naar Aarschot terug te trekken. Haar onstuimige opruk heeft immers de 7e Brigade, in vergelijking met de andere troepen der 2e Legerdivisie, in een gevaarlijken uitsprong geplaatst.

‘s Anderendaags hervatten het 7e en het 27e den aanval. Niettegenstaande den hardnekkigen weerstand en de tegenaanvallen van den vijand, die steeds aangroeit, dringen zij flink vooruit… wanneer hun nogmaals het teleurstellend bevel om zich terug te trekken bereikt.

Tijdens het beleg van Antwerpen zou de 7e gemengde brigade hard beproefd worden. De stoïsche weerstand van hare bataljons in de tusschenruimte Walem, Sint-Katelijne-Waver, en daarna op de Nete kostte hun zware verliezen.

De razende strijd aan den IJzer gaf aan het 7e de gelegenheid om het toppunt van den roem te bereiken. Onder de aansporing van zijn dapperen commandant, Kolonel Delobbe, was zijne verdediging van de omgeving van de Eendrachtsbrug voor Sint-Joris-bij-Nieuwpoort zoo subliem dat het regiment de groote eer verdiende zijn vaandel – het eerste van het gansche Belgische leger – met de Leopoldsorde gedecoreerd te zien.
(Omstreeks half October waren het 7e en het 27e tot een enkel regiment versmolten geworden).

Opgezweept door de Koninklijke hulde, levert het 7e de volgende dagen heldhaftige gevechten, inzonderheid bij den tegenaanval te Ramskapelle (30 October) en bij den aanval te Lombardsijde (4 November).

Gedurende den stabilisatieoorlog bezette het 7e de sectors van Ramskapelle, St-Jacobs-Kapelle en zijn berucht bruggenhoofd, Nieuwkapelle, Steenstraat, Diksmuide, Reigersvliet, Oudstuivekenskerke, Boezinge. Overal onderscheidde het regiment zich door zijn uitstekende moreel en zijn buitengewoon werkvermogen.

In December 1916 werd het 7e ontdubbeld in het 7e en het 17e.

Tijdens de « heilige wacht » overlaadden de prachtige patrouilleursgroepen van het 7e (luitenant Verbist) en van het 17e (luitenant Meeus) zich met roem door een lange reeks stoutmoedige en soms roekelooze raids. In den nacht van 28 op 29 October 1917 nam een detachement van 5 pelotons het beruchte kasteel van kilometerpaal 19 stormenderhand in en bemachtigt er een twintigtal gevangenen en materieel.

Bij den dageraad van 28 September 1918 bevinden het 7e en het 17e zich op den rechtervleugel van het Belgisch leger, waar zij aansluiten met de Britsche troepen. Onstuimig, onweerstaanbaar stormen zij vooruit, wijl zij in hun vaart alles overhoop werpen: van ‘s middags af waren alle doelen bereikt. Den 29n, na een bloedigen stormloop, wordt Moorslede ingenomen. Den 1n October verovert een bataljon van het 17e St-Pieter en, met een stoutmoedigen voorsprong op de andere troepen dringt het door tot voor de Flandern-Stellung.

Na eenige dagen rust, noodig om de erg gedunde eenheden opnieuw samen te stellen, rukken het 7e en het 17e, den 16n October op, bij de 2e phase van het bevrijdingsoffensief.

Eene reeks levendige gevechten bakenen den zegevierenden vooruitgang van het 7e en het 17e af tot de onmiddellijke omgeving van Gent, waar zij worden verrast door den stralenden dageraad van de Eindoverwinning.

In de plooien van het vaandel van het 17e schitteren in gulden letters de roemvolle vermeldingen:

Sint-Joris-bij-Nieuwpoort – IJzer – Moorslede – Antwerpen – Lombardsijde.

 

Majoor stafbrevethouder DENDAL,

Commandant der I/1V van het 7e, later, in

December 1916, 5e compagnie van het 17e.