9e REGIMENT ARTILLERIE

ZIJNE GESCHIEDENIS

 Het 9e Artillerie werd in den loop van den oorlog 1914-1918 gevormd door ontdubbeling van het 3e Artillerie, dat te dien tijde al de groepen der 3e Legerdivisie omvatte.

De artillerie der 3e Legerdivisie maakt, vanaf 10 Juli 1916, de 3e Brigade Artillerie uit, bestaande uit het 3e en 9e regiment.

Het 9 A. omvat vier groepen:

I/9 A.: 49e, 50e en 51e bereden batterij van 7c5.

II/9 A.: 61e, 62e en 63e bereden batterij van 7c5.

III/9 A.: 1e, 2e en 3e bereden batterij houwitsers van 10c5.

IV/9 A.: 1e batterij mortieren van 7c5, 3e batterij mortieren Van Deuren, 9e batterij mortieren V. D. en 3e batterij granaatwerpers.

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 24 Januari 1918 worden er in elke legerdivisie twee Infanteriedivisies opgericht; de brigade artillerie wordt ontbonden en het 9 A. maakt deel uit van de 9e Infanteriedivisie.

Het behoudt slechts de Ie, IIe en IIIe groep; de IVe gaat over naar het 15 A. (Divisie-artillerie der 3e legerdivisie). Bij de nieuwe reorganisatie van het leger op 25 Juli 1918 ontvangt het 9 A. de 9e batterij M. V. D., de 9e begeleidingsbatterij (Mortieren van 7c5 en Granaatwerpers).

De eenheden van het 9 A. die tot andere ontbonden formaties hebben behoord, hebben met deze gestreden tot op het oogenblik hunner inlijving bij het regiment, ‘t is te zeggen tot 10 Juli 1916. Het is niet mogelijk in deze enkele regels de verrichtingen te vermelden, waaraan de groepen van het 9 A. op actieve wijze hebben deelgenomen.

Talrijke vermeldingen getuigen van den strijdlust en den opofferingsgeest van officieren, onderofficieren en soldaten. De dagorder der Infanteriedivisie van 24 April 1918, hieronder overgedrukt, zegt in ‘t kort al de dapperheid van ons schoon regiment.

Hoofdkwartier, 24 April 1918.

DIVISIEDAGORDER.

« Aan de officieren en soldaten der 9e Infanteriedivisie.

» Gij hebt op 17 April een roemrijke bladzijde gegraveerd op de bronzen platen der geschiedenis.

» De verafschuwde vijand hoeft u in zijn waanzin over ‘t lijf willen loopen om onze geallieerden in den rug aan te vallen. Hij heeft gemeend dat het voldoende was doorgang te eischen opdat wij uit den weg zouden gaan; hij moest nochtans weten dat de soldaten van Luik en van den IJzer soms wel eens achteruitgaan, doch om beter vooruit te springen.

» Gij hebt de beulen van uwe families die onder het juk zijn gebleven, een grievende nederlaag doen ondergaan, hun hoeveelheden gevangenen ontrukkende, honderden hunner manschappen doodende of kwetsende, hunne eenheden overhoop slaande, hun materieel en een aanzienlijken buit ontnemende.

» Die schitterende overwinning is te danken aan de hardnekkigheid, den moed, den strijdlust van eenige eenheden Jagers en 14e Linie, aan de dapperheid onzer batterijen mitrailleuses, aan de vakkennis onzer artillerie wier nauwkeurige, snelle vuren zelfs de bewondering onzer vijanden hebben afgedwongen.

» Ik weet dat de soldaten der 9e Infanteriedivisie die niet in den strijd werden gewikkeld even dapper zouden geweest zijn en dat zij allen branden van het verlangen om hunne makkers te evenaren en dezelfde lauweren te plukken.

» Een groote factor van het succes was de coördinatie der krachtsinspanningen; de infanterie heeft aan den eersten schok weerstaan; gesteund door de artillerie heeft zij met kracht en durf, in samenwerking met de batterijen, de tegenaanvallen uitgevoerd.

» De toejuichingen waarmede de Jagers gedurende den strijd de krachttoeren der vliegers hebben begroet en waarmede zij, terugkeerende uit den slag, hunne artilleurs hebben bedankt, zijn een schitterend bewijs van het vertrouwen dat al de soldaten der 9e Infanteriedivisie in elkaar stellen.

» Dit vertrouwen dat van den chef naar den soldaat, van den soldaat naar den chef, van den infanterist naar den artillerist, den vlieger, den pionnier, den telegrafist gaat, laten wij het nog doen aangroeien, laten wij dien machtigen hefboom versterken, die ons in staat zal stellen onverschillig welke taak, hoe zwaar zij ook weze, aan te vatten.

» Z. M. de Koning, onze welbeminde opperbevelhebber, heeft zich gewaardigd u persoonlijk te komen gelukwenschen in de kantonnementen waar gij, na uwe overwinning, een verdiende rust genoot.

» Uw Luitenant-Generaal, uw afgod, heeft u zijn groote voldoening uitgedrukt en de schoonheid uwer krijgsmansdeugden geloofd.

» Zulke aanmoedigingen hebben eene niet te schatten waarde.

» Laat mij u, op mijne beurt, mijne bewondering uitdrukken voor uwe schitterende wapenfeiten en u zeggen hoe fier ik erover ben aan het hoofd te staan van soldaten zooals gij, en laat mij ook met u de makkers beweenen die als helden gesneuveld zijn voor Vorst en Vaderland.

» De Generaal-majoor,

Commandant der 9’ Infanteriedivisie,

(get.) BALTIA. »

 

Onze standaard, versierd met de kleuren van de Leopoldsorde, draagt de volgende roemvolle vermeldingen:

Luik, IJzer, Merkem, Oostnieuwkerke, Oostroozebeke, Antwerpen.

 

Eere-majoor der artillerie,

Ernest DUBAR,

Voorzitter der Verbroedering van het 9 A.