Categorieën
Boerenkrijg Davidsfonds oorlog

DE ORGANISATIE VAN DE BOERENKRIJGHERDENKING TE BOOM…100 JAAR GELEDEN!

Eén maand later brengt Het Handelsblad verslag van het Davidsfonds-feest dat doorging op 19 januari 1898 met als thema “De Boerenkrijg”:

Het Handelsblad – Dins 18/01/1898 – Davidsfonds –

Het Davidsfonds, afdeeling Boom, gaf gisteren in onze gemeente  een prachtig avondfeest, dat bijgewoond werd door een talrijk en uitgelezen publiek. Onder andere bemerkten wij den zeer eerw. hh. pastoor-deken, en onderpastoors, bestuurders en leeraars van het 0.L.V.-Collegie. Gansch het Schepencollege, verscheidene raadsleden, de provincieraadsheeren van het kanton en meer andere personen van rang en van aanzien, benevens eene ontelbare schaar werklieden.

Brengen wij vooreerst hulde aan de harmonieafdeeling der Xaverianen, aan de Vlaamsche Zonen, koorzangmaatschappij, en  van de zangers L. en P. Vanden Brande, die zoo welwillend hunne  meewerking verleenden.

Doch roepen wij vooral dank tot den eerw. h. pastoor Claessens, die ons gedurende ruim anderhalf uur, in dichterlijke taal, met zoetluidende stem en met innige vlaamsche overtuiging sprak over onze helden van 1798, over onze kloeke Boeren, die, op het einde der verledene eeuw, zoo manhaftig streden voor ‘t behoud van eigen taal, eigen haard en eigen geloof.

Met godsdienstige aandacht werd de geachte spreker, gedurende al den tijd zijner lange voordracht, aanhoord, en zeer dikwijls braken de luidruchtigste toejuichingen los, vooral wanneer hij den opstand van Boom afschilderde, waarin de gebroeders Quartier, de priester Van Camp, kommandant Rollier en meer andere eene voorname rol vervulden. Dapper werden ook de helden Van Gansen, Corbeels, Meulemans en hunne gezellen toegejuicht en een daverend handgeklap begroette het voorstel van den spreker, om in den aanstaanden zomer ook te Boom op plechtige wijze den Boerenkrijg te herdenken.

Uit ganscher harte zeggen wij dank aan den koenen spreker voor het goede, dat hij te Boom heeft gesticht. Hij mag verzekerd zijn, de geesten te hebben wakker geschud en de harten onzer boomsche werklieden te hebben geraakt. Ook twijfelen wij niet of gansch het kanton Boom zal zich aansluiten bij onzen gemeenteraad, die op voorstel van het Davidsfonds besloten heeft, eene kommissie samen te stellen, bevattende afgeveerdigden van al de gemeentebesturen des kantons, en gelast met het inrichten van de feestviering der helden van onzen Boerenkrijg.

Attente lezers hebben misschien -net als ik- opgemerkt dat niet de eerder aangekondigde Jan De Block van Puurs de voordracht over “De Boerenkrijg” houdt, maar wel E.H. Claessens, die hiervoor alle lof krijgt toegezwaaid. Juist de onderstreepte woorden van lof, zoals o.m. de luidruchtigste toejuichingen die losbraken en het daverend handgeklap, verraden een ietwat overtrokken en te zeer toegewijde verslaggeving.

Uit de onderlijnde gedeelten kan u gemakkelijk opmaken dat D’Hooghe-Bellemans het klaargespeeld kreeg om gans het Schepencollege en de kantonnale provincieraadsleden naar “zijn” Davidsfonds-feest te lokken. Bovendien blijkt de gemeente Boom in te gaan op het voorstel van de nieuwe Davidsfonds-voorzitter.