Categorieën
Boerenkrijg Davidsfonds oorlog

DE ORGANISATIE VAN DE BOERENKRIJGHERDENKING TE BOOM…100 JAAR GELEDEN!

Maar dan blijft het -zoals dat in de politiek meer voorkomt- een tijdje stil. Té stil naar de mening van D’Hooghe-Bellemans, die er in slaagt om de Boomse afdeling van het Davidsfonds 200 fr. te laten aanbieden aan het herdenkingscomité als eerste inzet voor de eeuwfeestviering van de Boerenkrijg. Dit is natuurlijk een reden om nog eens het Boomse college aan te porren met een tweede brief gedateerd op 28 februari, vooral bedoeld om de gemeente organisatorisch en financieel mee op de kar te krijgen1Rijksarchief Antw.: H.G.A. Boom, bundel 4143.

De projectontwikkeling van een herdenkingsfeest

Mijne Heeren – Als gevolg aan mijn vroeger schrijven heb ik de eer Ued. te melden dat de afdeeling van het Davidsfonds te Boom besloten heeft eene toelage te verleenen van 200 fr. tot opluistering van de feesten ter “Herdenking van den Boerenkrijg”.

Deze feesten zouden kunnen bestaen uit een godsdienstig en een wereldlijk deel. ‘s Voormiddags eene mis met gelegenheidssermoen en te Deum bijgewoond door al de overheden. ‘s Namiddags zou men kunnen een soort festival houden op de markt, met uitvoering van een gelegenheidslied, en verder eene feestzitting in den Kring waar men dan  een gelegenheidsdrama zou kunnen opvoeren.

Verder zou men kunnen eene Koperen of marmeren gedenkplaat inhuldigen aan den kerkmuur of binnen de Kerk enz. enz. enz. Dit alles echter zijn .slechts vóórontwerpen welke door het inrichtingskomiteit moeten onderzocht worden.

Daar wij met rasse schreden den zomer naderen, dunkt het mij, Mijne Heeren, dat het tijd is om het Komiteit te zamen te stellen. En, naar mijne bescheidene meening, ware het doelmatig er eenen bouwmeester, eenen schilder, eenen toonkunstenaar, eenen letterkundige bij te voegen alsook, een Burgemeester of schepen uit de gemeenten van het kanton.

Willen wij echter doelmatig werk verrichten, dan moeten wij de inrichting aanvangen. Het bestuur van het Davidsfonds houdt zich ter beschikking van het gemeentebestuur van Boom voor het aanduiden van plaats en uur der eerste samenkomst. Een gunstig antwoord verbeidende, bied ik U, Mijne Heeren, mijne eerbiedigste gevoelens,

D ‘Hooghe-Bellemans

De toon is al minder vleiend: gewoon Mijne Heeren i.p.v. de vroegere Weledele. Ons provincieraadslid uit Niel wil de viering er absoluut doorkrijgen, wijst op de hoogdringendheid om tot actie over te gaan, en verwacht duidelijk een samenkomst binnen de kortst mogelijke termijn om effectief van start te gaan.