Categorieën
Boerenkrijg Davidsfonds oorlog

DE ORGANISATIE VAN DE BOERENKRIJGHERDENKING TE BOOM…100 JAAR GELEDEN!

En natuurlijk is de trouwe waakhond-verslaggever van het Handelsblad er om het nieuws uit te bellen, al wacht hij dit keer wel de gemeenteraadszitting af tot het gebeuren wettelijk gestemd is (waaruit we zouden kunnen afleiden dat hij “voorkennis” zal gehad hebben van de feiten):

Het Handelsblad – Woe 16/03/1898
Boerenkrijg – In de gemeenteraadszitting van gisteren kwam de Boerenkrijg te berde. Het Davidsfonds had andermaal eenen brief ingezonden, vragende dé aanstelling eener commissie en de geldelijke medehulp van de gemeente voor het inrichten van feesten ter aandenken onzer kloeke boeren van 1798.

De raad heeft ditmaal een goeden stap vooruit gezet, en besloten op zondag 27 meert, al de burgemeesters van het kanton, met eenen afgeveerdigde van het bestuur, bijeen te roepen ten gemeentehuize van Boom, om te zamen met het bestuur van het boomsche Davidsfonds het ontwerp der te vieren feesten vast te stellen, en eene bepaalde feestcommissie te vormen. Eens het program voorloopig opgemaakt, is er geen twijfel of de verschillige gemeentebesturen zullen er aan houden, het hunne tot de  uitvoering van dit program bij te dragen.

Kort daarop wordt er te Boom een komité opgericht, dat een eerste maal samenkomt, evenwel nog zonder inspraak vanuit andere gemeenten. Op 26 maart 1898 lanceert D’Hooghe-Bellemans een ietwat meer uitgediept voorontwerp met volgende krachtlijnen:
-het feest zal in augustus gevierd worden tijdens 2 opeenvolgende zondagen -op de eerste zondag zal een plechtige mis met  gelegenheidssermoen gehouden worden in alle gemeenten van het kanton -in de namiddag van deze zondag volgt er te Boom in een grote zaal een optreden door de beste toneelspelers met een gelegenheidsdrama (bvb. kommandant Rollier in de Beloken
Tijd)

Emmanuel Benedict Rollier (Foto: Marc Alcide)

-daags voordien moet er aankondiging voorzien worden via klokgelui en kanongebulder, terwijI ook aan algemene bevlagging moet worden gedacht

-op de tweede zondag volgt er een grote optocht door Boom m.m.v. alle muziek- en andere maatschappijen met nadien ontvangst op het gemeentehuis, met de uitvoering van een gelegenheidskantate, met onthulling van een gedenkteken, en met ‘s avonds vuurwerk en
algemene verlichting.