Categorieën
Boerenkrijg Davidsfonds oorlog

DE ORGANISATIE VAN DE BOERENKRIJGHERDENKING TE BOOM…100 JAAR GELEDEN!

De week voor Pasen, op zondag 3 april 1898, wordt er opnieuw vergaderd door het Boerenkrijg-komiteit met volgende aanwezigen: burg. E. Van Reeth, Verstrepen, Lamot, Spillemaeckers, Lannie, Em. Gobbers (secr.), K. Steenackers, Voet, D’Hooghe, (onleesbaar), Parmentier.

Men legt het Kerkfeest vast op zondag 31 juli 1898, en het Wereldlijk feest volgt de week nadien op zondag 7 aug. 1898. Men is voorstander van uitbreiding van het komité als volgt: het bestuur van het Davidsfonds, het schepencollege van Boom, Jacobs (leraar van het College), Spillemaeckers, Lannie, en een afgevaardigde van iedere gemeente (Niel-Schelle-Hemiksem).

Voor het gedenkteken moet iedere gemeente bovendien een kleine bijdrage leveren.1Rijksarchief Antw.: H.G.A. Boom, bundel 4143 ° De volgende vergadering wordt vastgelegd voor beloken Paschen. Opnieuw is de verslaggever van het Handelsblad er als de kippen bij, want amper twee dagen later staat het al gedrukt:

Het Handelsblad – Dins 05/04/1898

– Nieuws uit Boom – Boom, 5 april – Boerenkrijg – Verleden zondag vergaderde op het gemeentehuis te Boom, de commissie van het Davidsfonds met het schepencollege van Boom en afgeveerdigden van al de gemeentebesturen van het kanton. Voorlopig werd er besloten dat de feesten zullen bestaan in een geestelijk gedeelte, te vieren in al de gemeenten van het kanton, op zondag 31 juli, en uit een wereldlijk feest, in te richten te Boom op 7 augusti. Het program dier feesten zal kortelings bepaald worden vastgesteld.

Men wil thans blijkbaar voortmaken met de organisatie want de Boomse burgemeester, Emile Van Reeth, schrijft de omliggende gemeenten aan en nodigt hen uit op een (volgende) vergadering op zondag 24 april in het gemeentehuis te Boom. Uiteraard wordt het wel echt dringend voor een kantonnaal gebeuren, gezien men nog maar 4 maand van het feest verwijderd is.

Hierna vindt u een afdruk van deze uitnodiging. Niel, uiteraard reeds geruime tijd mondeling op de hoogte via hun stimulerende schepen, laat echter weten (in een brief van 22/4/1898) dat zij niet zullen tussenkomen in de kosten voor een gedenkteken (gestemd met een nipte meerderheid van slechts 1 stem). Schelle antwoordt op 21/4/1898 dat niemand naar de geplande vergadering kan komen en dat het voorstel nog moet gestemd worden op de eerstvolgende gemeenteraad.

In een brief van 26/4/1898 laat Terhagen weten dat het niet tussenkomt in enigerlei onkosten, omdat in 1798 “Terhagen” als dusdanig nog niet bestond als gemeente.2Nochtans is H.K.Landuyt, burg. van Terhagen, in 1897 en 1898 bestuurslid van het Davidsfonds, maar wordt wel geschrapt in 1899 en in 1901 als bestuurslid opgevolgd door Kamiel Van Bulck, de nieuwe burg. van Terhagen.