Categorieën
Boerenkrijg Davidsfonds oorlog

DE ORGANISATIE VAN DE BOERENKRIJGHERDENKING TE BOOM…100 JAAR GELEDEN!

Het is duidelijk: de Boomse gemeentebestuurders vinden de plannen van het provincieraadslid D’Hooghe-Bellemans wel heel mooi, maar laken het gebrek aan samenwerking en het gebrek aan financiële tegemoetkoming wanneer het er kantonnaal op aankomt om samen jets op poten te zetten. Dus wordt het kantonnaal feest afgeblazen: ieder moet maar z’n eigen potje koken.

Boom zelf, al min of meer gestart, of tenminste toch al verzoend met het idee dat er een herdenking moet komen, zal -zoals we seffens zullen zien later met meer beperkte middelen toch nog iets trachten te verwezenlijken of geldelijk te steunen. Daarna wordt het weer stil. We horen geruime tijd niks meer van het gemeentebestuur, noch van het Davidsfonds met betrekking tot de eeuwfeestherdenking van de Boerenkrijg.

Was D’Hooghe-Bellemans ontgoocheld door het gebrek aan belangstelling vanwege de gemeentebesturen, of vanwege de traagheid of de gierigheid van de gemeentelijke administratieve molens? Het niet erg accuraat geordende gemeentearchief van Boom laat verder ook geen ordelijk spoor meer na. Tenzij één spoor: een brief van De Vlaamsche Zonen, een koorzangmaatschappij, met als ondertekenend voorzitter J. De Wit, die op 1 juli 1898 laat weten dat ze mee doen met de Boerenkrijgherdenking…

Het uiteindelijke herdenkingsprogramma

Gelukkig heeft de toenmalige gemeentesecretaris, Em. Gobbers, toch nog het zeer lovenswaardige idee gehad om één exemplaar te bewaren van “De Aankondiger van Boom”, verschenen op zondag 21 augustus 1898 (50ste Jg. nr. 34), waarin het programma van de Herdenking van den Boerenkrijg is opgenomen. We drukken het te uwer informatie hiernaast geheel af. Het punt werd gestemd in de gemeenteraadszitting van maandag 11 juli 1898 en pas in het Handelsblad van zaterdag 16 juli stond te lezen:

Het Handelsblad – 16/7/1898 Boom – Boerenkrijg

– Wij vernemen dat de zangmaatschappij De Vlaamsche Zonen besloten heeft den Boerenkrijgplechtig in onze gemeente te vieren. Het feest zou bestaan in eenen plechtige mis, voordracht en festival voor de muziekmaatschappijen van den omtrek. Wij hopen dat het gemeentebestuur deze maatschappij in hare pogingen zal steunen en haar aldus in staat stellen onze helden te herdenken zooals het behoort.

U merkt het natuurlijk ook, beste lezer, op deze viering is van het Davidsfonds geen spoor meer te bekennen. Is het daarom dat onze Boomse correspondent met zijn nieuws minder kort op de bal speelt dan we totnogtoe gewoon waren?

Programma herdenking 100 jaar Boerenkrijg