NIEUWS UIT BOOM… …100 OF 200 JAAR GELEDEN GEDRUKT!

GAZETTE VAN ANTVVERPEN – Vrydag 24 Germinal VI (18/4/1798)
Langs het canal van Brussel en den omtrek heeft men alle de schuytvoerders, alsook een menigte Peerden, in Requisitie genomen, om alle de vaertuygen, daer”Embargo” is op gelegd, nae Antwerpen te brengen.

Die van ‘t Departement der Dyle gaen ook  derwaerts. Ieder vaertuyg is zoo uytgerust, dat het zelve Infanterie, Cavallerie en eenige Artilleriestukken kan bevatten. Zoo haest alle deze Vaertuygen byeen zijn, zullen’er verscheyde Oorlogsschepen zich vertoonen in de Schelde, om deze nae Duynkerken en Calais te vergezellen. Omtrent Duynkerken is een camp voor 2500 man afgesteken, werwaerts de troupen, uyt Italien hier aengekomen, zig zullen begeven.

GAZETTE VAN ANTWERPEN – Dynsdag 28 Germinal VI (22/4/1898) 
In het Canael van Brussel en de Dyle maekt men houtvlotten ter lengte van 96 voet Verscheyde der zelve zullen, by middel van swaere yzere ketens, worden zaemgevoegd. 

Aen de boorden van die vlotten zullen retranchementen met Canon worde gemaekt. leder der zelve zal duyzend man konnen draegen. Ingenieurs door den Generael Buonaparte gezonden, hebben het bestier over dien arbeyd .

GAZETTE VAN ANTWERPEN – 28 Fructidor VI- Byvoegsel – (14/9/1798)
Bekendmaeking aen het gemeen. – In overweginge, dat de geographique gelegenheid der gemeynte van Boom, hoofdplaets van ‘t canton, voordeelig is tot de opregting eener Jaermerkt, vermits zy haer bevind, om zoo te zeggen, in ‘t middelpunt van Brussel, Mechelen,  Lier, Antwerpen, Dendermonde, &c. verscheyde kooplieden hebben de municipale Administratie ten diën eynde aengedrongen: welke zig er aen gerefereerd heeft en heeft bepaeld den 12sten en 13den Vendimiaire (3 en 4 oktober) voor ieder jaer.

De peerden, koeyen verkens en ander vee, zullen geplaetst worden op den grooten weg, leydende van Boom naer Antwerpen: het peerden-getuyg, als zadels, toomen, singels, strengen &c. werktuygen van akkerbouw en stal, zullen geplaetst worden door den Commissaris van policie. Men zal alle mogelijk gemak en bequaemheden bezorgen, zoo  voor logementen en andere voorwerpen, ten koop gesteld . De municipaliteyt zal verscheyde oeffen-spelen geven. Des avonds zal ‘er bal zyn.

Volgens dit bericht zou het dus dit jaar exact 200 jaar geleden zijn  dat de eerste jaarmarkt plaats greep te Boom. De meeste Boomse geschiedschrijvers leven evenwel in twijfel over het ontstaan van Boom-Jaarmarkt. Zo zegt Em. Steenackers, die klaarblijkelijk deze
aankondiging niet kende, dat de instelling eener jaarmerkt van peerden, hoornvee en andere koopwaren op den 1en en 2en dag na Pinxteren, werd besloten den 10 meert 1828.1 Em. Steenackers, BOOM in het verleden, Lier 1907. blz. 181

Dat Em. Steenackers het municipaal besluit over deze vroegere beslissing uit 1798 niet vond, wordt duidelijker wanneer we bedenken dat één maand na dit bewust krantenartikel de Boerenkrijg uitbreekt, tijdens dewelke Boom verscheidene dagen bezet werd door de brigands en tijdens dewelke verscheidene archiefstukken verloren gingen of verbrand werden door deze brigands.

Een andere strekking is van mening dat het besluit wel genomen kon zijn, maar dat -gezien de intense spanning en slechte verstandhouding net vóór het uitbreken van de Boerenkrijg-, deze eerste jaarmarkt uiteindelijk niet zou zijn doorgegaan.

Jammer genoeg kan ook ik voorlopig niet het hard bewijs leveren dat er begin oktober 1798 -amper enkele weken vóór het uitbreken van de Boerenkrijg- inderdaad een jaarmarkt met paarden en vee gehouden werd.