Categorieën
Posterijen

POSTGESCHIEDENIS VAN BOOM

Bijlage I
Historie van het Postkantoor Boom volgens aantekeningen van de heer Rene Bal, onderwyzer Antwerpsestraat 192 te Boom.

Het postbeheer bezit geen bescheiden meer die toelaten de datum vast te stellen van de inrichting van het postkantoor te Boom; zo is het ook voor het aanduiden der verschillende lokalen waar de postdienst gefungeerd heeft alvorens in het thans bestaande lokaal -begin 1900 – te worden in gesteld.

Hierby een nota van opsteller van Uffelen, sedert 45 jaar aan het kantoor Boom gehecht. Het probleem was moeilyk op te lossen want op het postkantoor alhier is er niets van de zaak te vinden en op het gemeentebestuur evenmin. Na vruchteloos twee  verschillende werken over de geschiedenis van Boom geraadpleegd te hebben (geschreven door 2 Boomenaren pastoor Sel en leeraar Steenackers) heb ik myn geheugen en dit van verscheidenene ernstige inwoners van jaren te rade geroepen. 

Ik herinner my dat in 1884 wanneer ik in dienst gekomen hier op het kantoor eene lyst bestond van de postmeesters die opvolgentlyk het bureel beheerd hebben sedert zyne stichting. Ik heb die lyst dikwyls in handen gehad en my dunkt zelfs dat ze toenmaals voorkwam op den inventaris der officieele uitgaven. 

Dit kostbaar document is sedert lang verdwenen en dat is spytig want daar stonden op aangetekend de datums van begin en einde van elke dienstuitvoering der PTP. De eerste ptp hier te Boom die op de lijst voorkwam was M. Van Nuffel G., en het eerste kantoor werd hier geopend in 1841 (datum niet bekend) als myne memorie my niet bedriegt en altyd volgens die lyst natuurlyk.

Myne meening wordt ook gedeeld door Piet Karnas rustend postfacteur te Willebroek, een ventje van 80 jaar met een verbazend goed geheugen. Ik heb dien goeden vriend vandaag te Willebroek gaan bezoeken om verdere inlichtingen te bekomen, en ik kom er alzoo op U een historisch feitje te willen vertellen. Over 40 jaren terug kende ik hier een oud vrouwtje, Regina Dewals weduwe Karnas, en dit was de moeder van voornoemd Pietje Karnas.

Telkens dat ik in haar stamineke kwam, moest ze over de post praten “Ja, zei ze dan onveranderlyk, ik heb de post gedaan onder den Hollander (voor 1830 dus) en toen waren er nog geen koppekens en als de menschen hunne brieven niet wilden betalen, schreef ik er op: “Refuze pour le port”.

Dit vrouwtje , zoo vertelde ze my verder, moest de brieven te voet naar Willebroek gaan afhalen in de herberg “Den Avond” waar ze besteld werden door eenen schipper komende per boot van Brussel. Naderhand werd vrouw Karnas vervangen door haren man die alhier in den Belgischen Postdienst aangesteld werd.

Dit alles is volkomen waarheid en vandaar komen we dus tot de oprichting van het lste postkantoor te Boom, in 1841 (juiste datum onbekend). Dit eerste kantoor werd ingericht in de Blauwstraat nr. 1 (ptp Van Huffel G.); daarna overgebracht naar de Hospitaalstraat nr.4 (ptp Voet en Goemare); dan naar de Groote Markt nr.4 (ptp Joostens; van daar naar de Antwerpschestraat nr.50 (ptp van Genechten).

Dit alles volgens Piet Karnas die het wel moet weten, van zijn ouders, en de namen van de ptp herinner ik my ook volgens de lyst waarvan hier boven kwestie.  Van Antwerpschestraat nr.50 naar dezelfde straat nr.28 (ptp Van Denherrewegen en van de ptp Smits Karel en dan, ik er by, (Leo Van Uffelen) dan weer naar dezelfde Antwerpschestraat nr.56 (ptp Smits, ptp Patoe en Vanderstrille om dan eindelyk te komen in het huidig lokaal.

Beheer van Telegrafen en telefonen

Het telefoonmiddenkantoor Boom tot het verkeer geopend omstreeks einde januari 1894, met ongeveer 10 abonnementen.
Op dit tijdstip beschikte het over 4 geleidingen met Antwerpen. Thans telt dit kantoor 475 abonnementen en 25 interlokale geleidingen, verdeeld onder Antwerpen, Brussel, Mechelen Dendermonde en de naburige middenkantoren van minder belang

De nachtdienst werd op 31 december 1928 ingevoerd.

De bestaande telefooninrichtingen behooren tot het type met lokaalbattery. De omzetting in een volmaakter systeem, wordt voor later te gemoet gezien. De gepastheid het gebouw van het telefoonmiddenkantoor te vergrooten zal eerlang nagegaan worden. 

Het huidig ondergrondsch kabelnet (plan bygevoegd zal vermeerderd worden ter gelegenheid van het leggen van den kabel Gent-Antwerpen, werk dat thans in gang is, Een telegraafkantoor, met beperkte openingsuren, werd in het postkantoor te Boom opgesteld in 1862. Op 1 juli 1873 werd dit kantoor den volledigen dagdienst opgelegd voor de telegraaf t.z. van 7 tot 21 u.

Wanneer de spoorlijn van Gent naar Antwerpen langs Dendermonde en Boom in dienst gesteld werd, werd een tweede telegraafkantoor, enkele open by vertrek, ingericht in de statie te
Boom.  Op 26 oktober 1885, werd de voornaamste telegraafdienst van de post naar de statie verlegd. Op de post hield men slechts een aanneemkantoor voor telegrammen open. Het verkeer viel er zoo
laag dat men er dezen dienst op 18mei 1886 afschafte.

In 1894 werd het telegraafkantoor te Boom statie in telegraafontvangery herschapen. In 1899 werd het aanneemkantoor voor telegrammen te Boom post opnieuw ingericht. Deze twee kantoren bestaan heden nog (voor 1930).

Voor 1885 was het telegraafkantoor Boom enkel verbonden met twee of drie naburige kantoren. Naarmate de vermeerdering van het telegraafverkeer werden de telegrafische draden ook geleidelyk vermeerderd. Thans beschikt de ontvangery onder meer, over rechtstreeksche verbindingen met Antwerpen, Brussel, Mechelen en Dendermonde, welke toelaten de overseining der telegrammen op normale wyze te verzekeren.

Rene Bal gemeente onderwijzer Boom
28 februari 1930

Leo Van Uffelen opsteller die dit manuscript bezorgde aan Rene Bal onderwijzer op zijn vraag, over de posthistorie van het postkantoor Boom I. Dit manuscript werd mij bezorgd door de huidige postmeester van Boom I, de heer Roger Crosiers waarvoor dank

De inlichtingen aangaande de lokalen en de ptp te beginnen van die van de Groote markt worden bevestigd door al de personen die ik geraadpleegd heb. 

Opsteller Leo Van Uffelen (45 jaar Boom I)
Rene Bal onderwijzer Boom
28.02.1930