Categorieën
Artikels jaarboeken

DE PREDIKHERENHOEVESTRAAT

Hoe deze “bunderen” nu worden omgerekend in hectaren, centiaren enz.— volgens sommigen zijn bunders gelijk aan hectaren, volgens anderen is een bunder gelijk aan 4 dagwanden en een dagwand gelijk aan 100 roeden— zeker blijft dat de predikherenhoeve met zijn gronden een oppervlakte had van ongeveer 30 hectaren landbouwgrond, bossen en boskanten inbegrepen.

Om deze gronden rendabel te maken, moeten hier een paar broeders uit het Antwerps klooster verbleven hebben, zoals dat ook de gewoonte was bij de norbertijnen uit Sint-Michielsabdij van dezelfde stad en bij de cisterciënzen met hun plaatselijke “schuren” waar het voedsel voor de abdij van Hemiksem verzameld en bewaard werd. Deze waren z.g. rentmeesters, die met behulp van de plaatselijke bevolking, door verstandig zaaien en wieden, door maaien en oogsten, door het verzorgen van de veestapel, door het onderhoud van de bossen konden zorgen dat er dagelijks eten op tafel kwam, dat er hout was voor het keukenvuur en hout om de kloosterzalen te verwarmen.

Zo’n kloosterhoeven — en Reet bezat er verschillende— waren ook voor het dorp een weldaad. Kleinschalige bedrijven waar een 20 a 30 man werk vond en voor de hele familie kost en inwoon verzekerde.
Maar in die 300 jaar aanwezigheid van dominikanen te Reet is ook een aanpassing gekomen. Als we de verslagen van de prior, Cornelius Peltiers in 1787 lezen, zijn nu op diezelfde gronden twee boerderijen gebouwd, met daartussen een “huysinghe gebout nevens de
hoeve dienende tot verblijf en logiement van d’Overste de directie hebbende over de gemelde annexe hoeven.”1C. Peltiers. Declaratie.

Er verbleven dus te Reet regelmatig een paar dominikanen, die het geheel bestuurden. Doch de boerderijen werden nu verhuurd, de huurprijs werd opgestreken door de rentmeester van het klooster. Daarbij, zegt pater Peltiers, heeft het klooster nog “potasie (voedsel, groenten enz.) uyt den hofvan ons clooster als uyt den hof van Reeth” voor een waarde van 400 gulden ‘s jaars. 

We bezitten nog twee beschrijvingen van de eigendommen der dominikanen te Reet, alle twee gemaakt op het einde van de 18° eeuw.
1. Beschrijving van pater C. Peltiers op 12 april17872Ibidem.:
De dominikanen hebben in vaste goederen: “een buytengoed bestaende in een huysingh met hof gemijnelijck genaemd de predickheere hoeve, gebouwt neffens de hoeve welcke hier naer zal worden gebrocht en dienende tot verblijfen logiement van d’overste de directie hebbende over de gemelde annexe hoeven; voor deze landerijen en bosschen gestaen ende ghelegen onder de heerlijckheyd van Reeth over welckens rendatie dus alhier… niet. 

Item, eene hoeve genaemt de “predickheerehoeve ” gelegen onder de heerlijckheyd van Reeth neffens het huys hier vooren vermeld met salvojusto 12 bunderen saijland daer in begrepende binnenkanten daer aen annex verhuert ten prijze van 280 guldens vrij gelt uytbrengende aldus de reparatie daer aen gekost a rato van 25 guldens sjaers de somme van… F. 255.

Item eene hoeve genaemt de “klijnehoeve” gelegen omtrent de voorgemelde onder de voors. Herlijckheyd groot salvojusto 5 bunderen verhuert tenprijsevan 112 guldens dus uytbrengende sjaers de somme van… f 112.

Item eenpartije bosch gelegen als boven groot ontrent 8 bunderen  opbrengende op een gemeynjaer van thien naer aftrek van dorpslasten, van onderhoud en bestier de somme van… f 250. “