Categorieën
Artikels jaarboeken OCMW Sint-Jan-Baptist Godsgasthuis

Van Liefdadigheid, via Onderstand, naar Maatschappelijk Welzijn

Terug naar overzicht jaarboek 1990-1991

door MARCEL VEREYCKEN

(Foto: Jan Baptist Pauwels, eerste voorzitter van het naar hem genoemde gasthuis)

Caritatieve werking en speciale dienstverlening zijn in de schoot van de christelijke  gemeenschap altijd zeer bloeiend geweest. In vroegere tijden leek het zelfs dat alleen  de Kerk een georganiseerde aanpak had. Zij was de enige, die in het streven naar de
verwezenlijking van “de werken van barmhartigheid” haar beste leden er toe aanzette en aanmoedigde om deze “werken” op een gestructureerde manier uit te oefenen in een wereld die minder en minder oog had voor “barmhartigheid”.

Het is dan ook niet te verwonderen dat deze stelregel zijn concretisatie kreeg in de formule van het “tienderecht” of het genot van het tiende deel der vruchten, gewassen,vee, enz. Deze formule greep duidelijk terug naar de eerste tijden van de christelijke beschaving.

Wanneer Karel de Grote bij wet van 789 voorschreef dat edelen en vrijen, ja iedereen  aan de Kerken en priesters het tiende deel van hun arbeid dienden af te staan, deed hij niets anders dan de zeer oude voorschriften nieuwe kracht bijzetten. Wij herinneren ons nog wel dat de uitkering van de tienden in drie delen geschiedde:

* 1/3 voor het kerkgebouw, het licht en de benodigdheden van de eredienst
* 1/3 voor de priesters van de kerk
* 1/3 voor de armen en de noodlijdenden.

Is het dan te verwonderen dat het bedelingscentrum van de liefdadigheid in de kerk,  beter gezegd in de parochiekerk gevestigd was. De tot op heden bewaarde oorkonden  van de oudste gekende liefdadigheidsinstellingen bevestigen dit.

Wat betekent dit in concreto voor ons Bomenaars ?

De oudste bewaarde kerkelijke archieven voeren ons terug tot in het begin van de 14de  eeuw, namelijk 1309, waar de parochie “de Naemeloose Boome”, deel uitmakend van  het Aartsdiaconaat Antwerpen, onder de benaming “Antwerpen ten Boom – Antverpia
ad Arborem” ingeschreven staat voor tien pond in het voordeel van de abt van Lobbes.
Hierin wordt pastoor Joannes, als eerste parochieherder vermeld van 1310 tot 1312.

De liefdadigheidsinstellingen ter plekke werden bediend door leken. Deze zamelden  aalmoezen in. Buiten deze aalmoezen beschikte men ook nog over fundatiën en giften  van aller aard. Met de opbrengsten hiervan werd voor de armen en vondelingen van de
parochie gezorgd.

Later zouden de “Tafels van de Heilige Geest” deze taak overnemen. “Tafel” was in die  vroegere tijden de gewone benaming voor wat later het “armbestuer” zou genoemd  worden.

Het “armbestuer” had als opdracht in de kerk aalmoezen op te halen en deze aan de  noodlijdenden uit te delen. Ze moest jaarlijks verantwoording afleggen door de  rekeningen van inkomsten en uitgaven aan de beheerders voor te leggen.

Wie beheerden deze instelling dan wel ?

· de heer pastoor
· de heer van de plaats
· de wethouder.

Als rentmeester of kassier fungeerde een kerkmeester, die jaarlijks onder de voornaamste ingezetenen werd verkozen.In onze streek bestond maar één H. Geesttafel voor de twee parochies Rumst en Boom. Boom was ten andere afhankelijk van Rumst. Dit bleef zo tot in 1616. Wel waren er twee armmeesters in functie: één te Rumst en één te Boom.

 In de 15de eeuw ontstonden nieuwe instellingen. Deze werden bediend door rijke burgers. Ook zij haalden aalmoezen op en bezochten de armen ten huize. Het is evident dat deze twee soorten in één instelling zouden worden samengesmolten.

Op het einde van de 18de eeuw werd, en dit vooral om de bedelarij te beteugelen de  “Nieuwe Bestierders van den Algemene Armen” opgericht. Haar bedienaars werden  voor de ene helft gekozen onder de geestelijken en voor de andere helft onder de vooraanstaande burgers. Echter met de Franse Revolutie kwam een einde aan deze liefdadige instelling.

Nadat de “Gecentraliseerde Algemene Dienst voor Openbare Hulp”, die door de Nationale Conventie opgericht was en waarvan de kosten door de staat gedragen werden, niet het verwachte resultaat had opgeleverd, werd er door de decreten van 16 Vendémiaire van het jaar V (27/11/1796) en van 7 Frimaire van het jaar V (27/11/1796) overgegaan tot de stichting van twee nieuwe en afzonderlijke Armenbesturen, te weten:

1. de Burgerlijke Godshuizen en
2. het weldadigheidsbureel.

De Burgerlijke Godshuizen waren belast met het beheer van alle kleine en grote godshuizen en het besteden van bejaarden, gebrekkigen, ongeneesbaren, doofstommen, blinden, vondelingen en wezen, die geen plaats hadden in de gestichten.

Het bestuur van de Burgerlijke Godshuizen werd waargenomen door een beheerraad.
Deze was samengesteld uit een voorzitter en vier leden. Het dagelijks bestuur was in
handen van de algemene secretaris. De uitgaven der Burgerlijke Godshuizen werden
gedekt door de gemeentelijke toelagen en door inkomsten uit fundatiën, onroerende
goederen, giften, enz.

Het weldadigheidsbureel of Armenbureel verschafte onderstand en geneeskundige hulp aan huis en zorgde voor de  tijdelijk verlaten of verwaarloosde kinderen. De administratie werd eveneens beheerd door een raad, samengesteld door een voorzitter en vier leden. Het dagelijks bestuur werd waargenomen door een secretaris en zijn personeel.

De onderstand aan huis werd via de bediening van het armenkomiteit mogelijk gemaakt.  Deze onderstand geschiedde in geld of natura. Dokters en bakers verleenden de nodige
hulp aan zieken, armen en kraamvrouwen. De apotheek verschafte de nodige medicijnen. Ook de begrafenisdienst van de armen kwam ten laste van het Weldadigheidsbureel.

De jaarlijkse uitgaven werden op een gelijkaardige manier gedelgd als deze van de Burgerlijke Godshuizen. Deze beide instellingen bleven bestaan tot in 1925, wanneer ingevolge de wet van 10/03/1925 (verschenen in het Staatsblad van 20/03/1925) deze belde instellingen zullen worden samengesmolten in de Commissie van Openbare Onderstand.

HET SINT JAN-BAPTIST GODS- EN GASTHUIS VAN BOOM

Alle officiële instellingen ten spijt, roerde er in het begin van de 19de eeuw iets onder  de christelijke bevolking van Boom. Als concretisering en specifieke vrucht van deze  christelijke bezorgdheid voor de lijdende medemens kwamen priesters en gelovigen in  1840 tot het besluit een gasthuis op te richten.

Maar wie zou het vereiste kapitaal bijeenbrengen ? Geen moeite werd gespaard:
kunsttentoonstellingen werden ingericht, geldinzamelingen werden gehouden. De  meesteressen van de Armenschool ontpopten zich tot ware organisatoren onder de  kundige leiding van Eerw. Heer JB Van den Bergh. Deze priester had met veel ijver en  inzet de eerste Armenschool te Boom opgericht in 1823. De familie Pauwels schonk
de grond. Bouwmeester Drossaert uit Tienen maakte het plan en leidde dan ook  belangeloos de werken. De steenbakkers leverden gratis 1.400.000 stenen, alsmede de  pannen en plaveien. De boeren zorgden voor het vervoer.
Op 13 februari 1843 werd de eerste steen gelegd en op 28 mei 1846 werden de kapel  en de andere gebouwen plechtig ingezegend.


HOE ONTSTONDEN DE COMMISSIES VAN OPENBARE ONDERSTAND ?

De organieke wet tot oprichting van de C.O.O.’s dateert van 10 maart 1925. Zij vervingen de bestaande besturen van Burgerlijke Godshuizen en de Burelen van  Weldadigheid, die opgericht werden ingevolge de Franse wetgeving van het jaar V van  de Franse Republikeinse tijdrekening. Hiermede werd een einde gesteld aan een  periode van Openbare Weldadigheid, welke vervangen werd door Openbare Onderstand.

Een hervorming is echter nooit de impuls van één ogenblik, maar wel de  concretisering van een sociale groeitijd, van een gistingsproces dat langzamerhand tot  vaste vormen wist te rijpen. Dit is zeker ook het geval geweest voor de wet van  10/03/1925, die deze incubatietijd diende door te maken. De samensmelting van de vroegere bestaande liefdadigheidsbesturen was reeds dikwijls ter sprake gekomen. Zelfs gedurende de Franse periode van onze geschiedenis werden In sommige steden reeds beide besturen samengevoegd om nadien weer gescheiden te worden. De eerste tussenkomsten tot eenmaking van beide besturen werden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gedaan in 1843. Ook in de Senaat werd in 1844 tussengekomen.

Toch zou het nog 10 jaar duren alvorens het wetsontwerp met dezelfde doeleinden  door de toenmalige Minister van Justitie, de heer Ch. Faider op 17 januari 1854 zou  worden neergelegd. Dit ontwerp, waarover iedereen akkoord ging op het gebied van de
samenvoeging, deed evenwel tussen de twee politieke geestesstromingen van die tijd  een onoverkomelijke polemiek ontstaan. Er was onenigheid over de samenstelling van het  Bestuur (en de aanwezigheid van
rechtswege van de parochiepriester) en voornamelijk  over het “Beheer der goederen der Armen” (de schenkingen ten bate van private personen, nl. de kloosters).

Na de val van de regering werd het wetsontwerp ingetrokken op 20 januari 1856.  De nieuwe Minister van Justitie, de heer Alf. Nothomb diende ter vervanging van het  ingetrokken wetsontwerp zijn voorstel in. Dit ontwerp zou in onze politieke geschiedenis
de naam krijgen van de “kloosterwet”. Gedurende 27 zittingen vonden er
in de Kamers  heftige debatten plaats tussen linker- en rechterzijde. Na de stemming van de eerste artikels waren de discussies zo hevig opgelaaid dat in gemeenschappelijk akkoord de bespreking van het ontwerp werd opgeheven.

De gemeenteraadsverkiezingen van einde 1857 waren aanleiding tot de ontbinding der  Kamers. De kloosterwet werd definitief begraven en met haar de kwestie van de  samenvoeging van de liefdadigheidsbesturen, waarover dan toch iedereen akkoord
ging. Toch bleef de noodzaak van de hervorming, onder dwang van de sociale  omstandigheden steeds aanwezig.
Uit het algemeen gevoelen op het einde van de 19de eeuw, dat onze sociale instellingen dienden aangepast te worden aan de tijd, kwam in  1895 een studiecommissie tot stand. Zij werd in twee subcommissies gesplitst:

1. de subcommissie der weldadigheid en
2. de subcommissie van de voorzorg.

Deze subcommissie van de voorzorg wilde de basis leggen van de sociale  verzekeringen in het kader van de openbare weldadigheid. Ze moest echter spoedig  haar werkzaamheden staken wegens de recente oprichting van een Ministerie van  Arbeid, dat deze aangelegenheid opeiste. Gedurende vijf jaar werkte de subcommissie verder aan een project, dat zowel de private als de openbare onderstand wilde regelen.  Ze beëindigde haar werkzaamheden in april 1900 en legde een resolutietekst van 154
artikelen voor.

Twintig jaar later, in 1920, zal volksvertegenwoordiger Visart de Bocarmé de zaak  terug opnemen. Hij legde op 22 januari 1920 een wetsvoorstel neer dat na lange  besprekingen in Kamer en Senaat en na amendementen van de regering bekrachtigd  werd op 10 maart 1925.

Ingevolge de wet van 10/03/1925 werden in de zitting van de gemeenteraad van Boom op 10 september 1925 de leden van de eerste C.O.O. benoemd. Op 19 september  1925 werd door de burgemeester Louis Lamot op het gemeentehuis de wettelijke eed
afgenomen. Daarna werd overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter. De heer Van  Nuffel Frans, Xavier, Jozef, Maria werd als eerste voorzitter van de Commissie van  Openbare Onderstand verkozen.

Maar sinds 1925 heeft de sociale situatie zich grondig gewijzigd. De overheid legt  immers op gebied van onderwijs, kultuur, sport, enz. een groeiend initiatief aan de dag.
De C.O.O.’s beheren klinieken en bejaardenhuizen. Vele C.O.O.’s richtten een sociale  dienst op, waar men terecht kon voor zowel administratieve formaliteiten als voor  persoonlijke- en gezinsproblemen.

De wet van 8 juli 1976 stelde in art.1: “Elk persoon heeft recht op maatschappelijke  dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven  te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra
voor maatschappelijk werk opgericht, die, onder de door de wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.”

Eén april, de dag waarop de O.C.M.W.’s in werking traden, werd de mijlpaal in de  geschiedenis van het maatschappelijk dienstbetoon en de welzijnszorg. De nieuwe  instelling, die de C.O.O. vervangt, krijgt een uitgebreide bevoegdheid en wellicht ook  ruime financiële mogelijkheden.

De O.C.M.W.’s zijn zeker niet meer “den arme” van vroegere tijden. Men wil een echte  welzijnszorg, die de diepste persoonlijke problemen niet ontwijkt. Vandaar het accent op de absolute eerbied voor datgene wat ieder van ons het meest persoonlijk is.
Dit  houdt in dat ieder moet terecht kunnen bij een begeleider, die hem volledig vertrouwen inboezemt en die van eenzelfde waardenbeleving kan uitgaan. De oprichting van de O.C.M.W.’s wordt het signaal voor een vernieuwde en
grootscheepse “aanpak” van het welzijnswerk.

Een vrij nieuwe opgave.

Bijlage I: Lijst der personen die sinds de Gemeentewet van 30/03/1836 deel uitgemaakt hebben van het “ARMBESTUER” der gemeente Boom, zoals hun namen zijn opgeschreven in het “BOEK DER DELIBERATIEN VAN HET ARMBESTUER DER GEMEENTE BOOM”.

NAAM DATUM FUNCTIE
Verelst, Franc.Gerardus 30.03.1836 burgemeester/ voorzitter
Mertens, P. 30.03.1836 lid
Troch, Joannes 30.03.1836 lid
Bal, Joannes Baptista 30.03.1836 lid
Boen, Cornelis 30.03.1836 lid
Steenackers, J.P. 30.03.1836 lid
Pauwels, J.A. 30.03.1836 rentmeester (tot 18.06.1836)
Van Grinsven, Henricus Joannes 19.06.1836 rentmeester(tot 03.12.1860)
Steenackers. J.P. 03.07.1836 secretaris
De Wachter, J.Fr. 04.06.1837 lid
Steenackers, P. 05.03.1838 lid
De Kock, J.B. . 05.03.1838 lid
Selleslagh, Frans 21.04.1839 lid
Hermans, P 06.01.1840 secretaris (tot 07.08.1843)
Van der Plancken, Corn. 02.11.1841 lid
Van den Eynde, J.B. 19.09.1842 lid
Van Zeebroeck, Petr.Lud. 11.05.1843 lid
Rijpens, J.B. 07.08.1843 secretaris
Pauwels, P.B. 18.04.1846 lid
De Cock, Ch. 13.07.1847 lid
Verbeek, Corn 13.07.1847 lid
Spillemakers, Ch. 14.02.1848 lid
Van de Velde, P.J. 14.02.1848 lid
Tuyaerts, Joannes Servatius 17.05.1849 burgemeester/ voorzitter
Briat, Aug. 10.01.1850 lid
Adriaenssens, Jos 06.08.1851 lid
De Bruyn, Joannes Cornelis 06.08.1851 lid
Van den Neucker, Stephanus Joannes 19.02.1853 lid
Maes, Paschavius 30.01.1854 lid
Sel, Ed. 27.03.1855 lid
Van Reeth, Egidius Seraphinus 26.01.1857 lid
Rijpens, Augustinus Franciscus 30.04.1860 lid
Convent, Josephus Fransciscus 03.12.1860 ontvanger
Lamot, Joannes Augustinus 23.02.1863 04.02.1883 15.11.1887 lid  bijgev.secret. voorzitter (tot 18.01.1892)
Van Reeth, Josephus Ludovicus 23.02.1863  lid
Swenden, Petrus Franc.Aug. 23.02.1863  lid
Maes, Petrus Antonius 07.03.1864  lid
De Kock, Cornelius 30.03.1869 04.09.1880 lid voorzitter(tot 15.11.1887)
Reyniers, Joannes Carolus 18.03.1876 lid
De Bruyn, Petrus Carolus 29.07.1875 lid(tot 4/9/1880)
Verbeeck, Carolus Ludovicus 16.03.1867 burgemeester/ voorzitter
Mannekens, Constantinus 24.05.1880 ontvanger (tot 23.02.1885)
Lombaerts, Joannes Baptista 04.09.1880 lid (tot 15.11.1887)
Pauwels, Carolus Julianus 09.03.1885 ontvanger/ secretaris
Van Geet, Jan 30.07.1886 lid (tot 06.10.1892)
Van Reeth, Emiel 15.11.1887 burgemeester/ voorzitter
De Free, August 15.11.1887 lid
Holsters, Denis 15.11.1887 lid
Maes, Jan Baptist 15.11.1887 18.01.1892 lid voorzitter
De Wachter, Leopold 15.11.1887 lid
Lombaerts, Mirrand 15.11.1887 lid
Meert, Isidoor 01.08.1890 lid
Van den Bogaert, Frans 18.01.1892 lid (tot 14.01.1896)
Van Camp, Louis 02.01.1893 02.02.1896 lid voorzitter
Bergeys, Constant 31.10.1893 lid
Reyniers, Petrus Jan Polidoor 22.10.1894 lid
Clement, Frans Alfons 02.02.1896 lid
De Laet, Jan 12.04.1896 lid
Thans, Jan 25.09.1903 lid
Verheyden, Frans 25.09.1903 lid
Michiels, Alfons 25.09.1903 04.05.1923 lid voorzitter(tot 07.1925)
De Keyzer, August 31.08.1906 lid voorzitter (tot 05.1923)
Van Crombruggen, Henri 31.08.1906 lid
Dierickx, Jaak 29.11.1907 lid
Verrijken, Frans 02.04.1910 lid
Lodewijckx, Jan 26.10.1915 lid
Van Camp, Benoit 01.12.1922 lid
De Wachter, Gustaaf 04.05.1923 lid

De laatste zitting van het “Armbestuer” had plaats op datum van 03.07.1925.

Bijlage II: Lijst der personen die sinds haar oprichting op
30.05.1845 deel hebben uitgemaakt der “bestierende Commissie van het Sint-Jan Baptist Gods- en Gasthuis” van Boom.

NAAM DATUM FUNCTIE
Pauwels, Joannes Baptista 30.05.1845 30.05.1845 lid  voorzitter (tot 14.04.1858)
Van Reeth, Franciscus Clara 30.05.1845 30.05.1845 14.04.1858 lid secretaris voorzitter (tot 09.07.1863)
Janssens, Petrus Jacobus 30.05.1845 lid(tot 19.04.1846)
Van Zeebroeck, Petrus Ludovicus 30.05.1845 lid(tot 31.12.1850)
Verelst, Franciscus Gerardus 30.05.1845 burgemeester(tot 31.12.1848)
Convent, Josphus Franciscus 30.05.1845 ontvanger(tot 03.1889)
Troch, Joannes 03.07.1845 lid(tot 31.12.1849)
Heylen, Joannes Baptista 11.05.1846 lid(tot 20.01.1890)
Tuyaerts, Joannes Servatius 11.01.1849 burgemeester(tot 31.12.1875)
Spillemaeckers, Joannes Carolus 24.01.1850 lid(tot 31.12.1864)
De Maeyer, Joannes Baptista 04.01.1851 22.02.1883 lid voorzitter(tot25.9.1897)
Van den Neucker, Steph. Joannes 20.05.1858 secretaris(tot 09.07.1863)
Rijpens, Joannes Baptista 03.05.1861 09.07.1863 lid voorzitter(tot 19.11.1882)
Troch, Carolus Egidius 30.04.1863 09.07.1863 lid secretaris (tot 31.12.1887)
De Bie, Joannes Baptista 30.04.1865 lid (tot 31.12.1894)
Verbeeck, Carolus Ludovicus 28.07.1876 burgemeester (tot 31.12.1887)
Vermeulen, Jules 22.02.1883 lid (tot 31.12.1886)
Van Reeth, Emilius 11.02.1888 burgemeester (tot 31.12.1921)
Lamot, Adolphus 11.02.1888  28.07.1888 lid (tot 28.07.1888) secretaris (tot 31.12.1892)
Steenackers, August 10.09.1889 ontvanger (tot 08.03.1905)
Spillemaeckers, Egide 01.04.1890 lid (tot 31.12.1893)
Olbrechts, Eugene 01.04.1890 lid(tot 10.09.1891)
Spillemaeckers, Charles 01.08.1892 lid (tot 09.01.1897)
Van den Bril 01.08.1892 27.09.1897 04.11.1897 lid(tot 27.09.1897) dd voorzitter(tot 04.11.1897) voorzitter(tot 18.07.1904)
Verelst, Gustaaf 21.01.1893 lid(tot 18.02.1904)
Verstrepen, August 14.02.1894 18.07.1904 30.08.1904 lid(tot 18.07.1904) dd voorzitter voorzitter(tot COO)
Van Nuffel, Firmin 27.09.1897 lid(tot 1903)
Beten, Frans Xavier 03.05.1898 lid(tot 24.11.1917)
Spillemaeckers, Eugeen Paul 29.12.1903 secretaris(tot 29.12.1914) dd voorzitter (tot 23.11.1915) secretaris(tot COO)
Tobback, Frans 02.05.1904 lid(tot 29.10.1912)
Begerem, Karel 09.01.1905 lid(tot 31.12.1921)
Gobbers, Emile 12.05.1905 dd ontvanger(tot 07.08.1906)
Van Geet, Camille 07.08.1906 ontvanger dd secretaris(tot COO)
Van Nuffel, Xavier 05.11.1912 lid (tot 31.12.1922)
Seeldraeyers, Joseph 06.04.1918 lid (tot COO)
Lamot, Louis 09.01.1922 burgemeester (tot COO)
Lamot, Arthur 17.05.1922 lid (tot COO)
Meskens, Victor 13.01.1925 13.01.1925 lid (tot COO)

De laatste vergadering van de “Bestierende Kommissie van het Sint-Jan Baptist Gods- en Gasthuis” van Boom had plaats op 09.09.1925.

Bijlage III: Naamlijst der personen die, sedert haar oprichting bij wet van 10.03.1925, deel hebben uitgemaakt van de “Commissie van Openbaren Onderstand” van Boom.

NAAM DATUM FUNCTIE
Lamot, Louis 19.09.1925 lid(tot 31.12.1926)
Lamot, Jozef Lodewijk Arthur 19.09.1925 22.05.1926 lid bureel(tot 31.12.1930)
Van Wouwe, Kamiel Karel 19.09.1925 20.01.1931 lid voorzitter(tot 27.12.1951)
Marchandise, Emiel Luciaan Jozef l9.09.1925 lid(tot 23.02.1931)
Soomers, Pieter Jan Kamiel 19.09.1925  09.03.1931 lid bureel(tot 18.05.1932)
Mampaey, Huibrecht Benedikt 19.09.1925 06.11.1944 lid burgemeester dd (tot 10.06.1947)
Van Nuffel, frans Xavier Jozef 19.09.1925 20.05.1926 12.02.1931 voorzitter(tot 31.12.1930) lid bureel(tot 31.12.1930) lid(tot 06.06.1934)
Michiels, Antoon Alfons 19.09.1925 20.05.1926 20.01.1931 06.02.1937 lid bureel(tot 29.12.1930) lid bureel(tot 31.12.1946)
Spillemaeckers, Pauwel Eugene 19.09.1925 lid(tot 27.09.1935)
Van Geet, Camille 19.09.1925
10.06.1926
dd secretaris/ ontvanger secretaris(tot 02.03.1931)
Pauwels, Jules 19.09.1925 10.06.1926 dd secretaris/ontvanger ontvanger(tot 31.01.1930
De Schutter, Frans 12.01.1927 burgemeester(tot 31.12.1938)
Van Assche, Karel 31.01.1930 23.09.1939 dd ontvanger(tot 31.01.1932) dd ontvanger
Hellemans, Hector  23.04.1930  14.10.1930 (tot 12.07.1930) (tot 22.10.1930)
Lenaers, Leo August 20.01.1931 lid(tot 23.02.1931)
Crab, Karel Frans 27.02.1931 lid(tot 07.1947)
De Schutter, Frans Amaat 27.02.1931 09.03.1931 11.02.1953 lid  bureel voorzitter (tot 19.06.1962)
Mampaey, Henri Joannes 23.03.1931 29.07.1932 dd secretaris secretaris (tot 01.08.1967)
Hellemans, Constant Leo August 11.01.1931 27.06.1932 ontvanger (tot 29.01.1931) ontvanger (tot 31.10.1953)
Van Ranst, Benedikt Lodewijk 19.05.1932 19.05.1932 lid  bureel (tot 07.1947)
Van Camp, Karel 28.09.1934 lid (tot 07.1947)
Tobback, Karel L.M.F. 09.11.1935   lid
(tot 24.11.1954)
Holsters, Jan D.M. 06.02.1937 06.02.1937 lid (tot 07.1947) bureel (tot 07.1947)
Holsters, Frans 22.02.1939 burgemeester (tot 31.12.1945)
Van Reeth, Luciaan 06.02.1946 burgemeester
(tot 31.12.1946)
Van Cleemput, Jozef 01.01.1947 burgemeester (tot 09.04.1967)
Van der Plancken, felix Corneel 02.07.1947 03.10.1951 16.01.1952 lid bureel voorzitter (tot 16.01.1953)
Cleerbout, Karel Hendrik 02.07.1947 bureel (tot 12.1954)
Vinck-Naegels, Maria Margaretha 02.07.1947 02.07.1947 16.01.1952 lid bureel (tot 16.09.1951) bureel (tot 28.03.1966)
Roscam., Jullaan Florent 02.07.1947 02.07.1947 lid  bureel (tot 30.06.1959)
Celis, Juliaan Jozef                02.07.1947 lid (tot 12.1954)
Hellemans, Karel Valentina 16.01.1952 lid (tot 30.06.1959)
Beulens, Albrecht Pieter 11.02.1953 11.02.1953 lid bureel (tot 27.06.1967)
Lefeber, Damiaan 04.07.1953 04.07.1953 10.07.1962 lid  bureel voorzitter (tot 13.04.1977)
Van Wouwe, Walter E.A 01.10.1954 01.08.1967 01.01.1968 ontvanger dd secretaris secretaris(tot 01.05.1969)
Brusselmans, Jan Baptist 18.12.1954 lid(tot 30.06.1959)
De Bruyn, Maria Hendrika 01.07.1959 01.07.1959 lid bureel(tot 25.05.1977)
Segers, Karel Kamiel Herman 01.07.1959 lid(tot 11.10.1975)
Elsen, Edmond Frans 01.07.1959 lid(tot 25.05.1977)
Coeck, Leo Juliana 10.07.1962 13.04.1977 lid voorzitter(tot 25.05.1977)
Vinck, Corneel Adolf 01.07.1965 lid(tot 06.07.1971)
Kennes, Augustijn 14.04.1966 bureel(tot 26.07.1967)
Vinck, Isidoor 12.04.1967 burgemeester(tot 03.1971)
Soomers, Eugeen K.C. 26.07.1967   lid(tot 06.07.1971)
Schoeters, Armand 01.08.1967 01.01.1968 01.05.1970 dd ontvanger ontvanger secretaris
Verbeeck, Pieter Jan 01.01.1969   dd secretaris (tot 04.1969)
De Paepe, Hilde Maria Alberta 01.05.1970 ontvanger(tot 30.06.1981)
Van Bulck, Marcel 10.03.1971 burgemeester(tot 25.05.1977)
De Gang, Alfons Albert 06.07.1971   lid(tot 25.05.1977)
Van Aken, Celina Maria 06.07.1971 lid(tot 25.05.1977)
Van der Taelen, Hendrik.L. 06.07.1971 lid(tot 25.05.1977)
Tobback, André P.J.J. 15.10.1975 lid(tot 25.05.1977)
Franckaerts, Louis 13.04.1977 lid(tot 25.05.1977)

De wet van 10.03.1925 betreffende de C.O.O. werd afgeschaft en vervangen door de Organieke wet van 08.07.1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Vanaf de installatie van de nieuwe raad op 31.05. 1977, zal de C.O.O. de naam dragen van Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Boom of OCMW Boom.

BIJLAGE IV: Naamlijst der personen die sinds de oprichting van het OCMW deel hebben uitgemaakt van de Raad van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

NAAM DATUM FUNCTIE
Coeck, Leo Juliana 31.05.1977 voorzitter(tot 31.03.1989)
De Gang, Alfons 31.05.1977 lid
De Smet, Albert Isidoor 31.05.1977 01.04.1989 lid voorzitter
Koreman, Roger Edward 31.05.1977 lid(tot 26.09.1979)
Rosseel, Lydia Maria 31.05.1977 lid(tot 25.05.1983)
Van Aken, Celina Maria 31.05.1977 lid(tot 31.03.1989)
Vandeperre, Alphonsine Florentine 31.05.1977 lid(tot 25.05.1983)
Van der Taelen, Hendrik E.L. 31.05.1977 lid(tot 25.05.1983)
Van Kerckhoven, Jozef Eugeen 31.05.1977 lid
Vereycken, Marcel Car. Alf. Maria 3l.05.1977 lid(tot 31.03.1989)
Vermant, Alice Francisca 31.05.1977 lid(tot 01.01.1986)
Schoeters, Armand Edward 31.05.1977 secretaris
De Paepe, Hilde Maria Alberta 31.05.1977 ontvanger(tot 30.06.1981)
Vinck, Karel Laurent 26.09.1979 lid(tot 25.05.1983)
Van Caeyzele, Raymond Alexander 01.07.1981 ontvanger(tot 01.01.1987)
Van Steen, Frank Frans 25.05.1983 lid(tot 08.09.1989)
Laurijsens, Ludovicus Hendrik 25.05.1983 lid
Linskens, Roy Luc 08.01.1986 lid
Van Dijck, Leo 08.08.1986 ontvanger(tot 15.11.1986)
Vermeulen, Dany 15.11.1986 ontvanger(tot 13.03.1987)
Van Laeken, Frank 16.03.1987 ontvanger(tot 01.02.1988)
Conaerts, Linda 01.02.1988 ontvanger
Van Royen, Chris. 01.04.1989 lid
Coeck, Rudy Pierre 01.04.1989 lid
Vandersmissen, Vera Jozef 01.04.1989 lid(tot 06.09.1990)
Elsen, Patrick Mathilda 09.09.1989 lid
Vereycken, Kristien L.L.M 11.09.1990 lid


BIJLAGE V: Lijst der Boomse voorzitters der :

Armbesturen

Verelst, Franc. Gerard 06.1836 – 05.1849
Tuyaerts, Joan. Serv. 05.1849 – 03.1876
Verbeeck, Car. Lud. 03.1876 – 09.1880
De Kock, Cornelius 09.1880 – 11.1887
Lamot, Joann. August 11.1887 – 01.1892
Maes, Jan Baptist 01.1896 – 08.1906
Van Camp, Louis 02.1896 – 08.1906
De Keyser, August 08.1906 – 05.1923
Michiels, Alfons 05.1923 – 07.1925

 

St. Jan Baptist Gods- en Gasthuis

Pauwels J.B. 1845 – 1858
Van Reeth, Fr. Cl. 1858 – 1863
Rijpens, J.B. 1863 – 1882
De Maeyer, J.B. 1883 – 1897
Van den Bril, Jan 1897 – 1904
Verstrepen, August 1904 – 1925

 

Commissie openbare Onderstand

Van Nuffel, Frans Xavier  09.1925 – 12.1930
Van Wouwe, Kamiel Karel  01.1931 – 12.1951
Van der Plancken, Felix Corn. 01.1952 – 01.1953
De Schutter, Frans Amaat 02.1953 – 06.1962
Lefeber Damiaan 07.1962 – 04.1977
Coeck, Leo Juliana 04.1977 – 05.1977

 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Coeck, Leo Juliana 31.05.1977 – 31.03.1989
De Smet, Albrecht Isidoor 01.04.1989 –

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *