Categorieën
Artikels jaarboeken IMSIR

Intercommunale der Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek (IMSIR). Historisch overzicht

Terug naar overzicht jaarboek 1991-1992

Door Marcel Vereycken Voormalig beheerder IMSIR

Het had veel moeite gevraagd: oneindig veel werkvergaderingen werden belegd, besprekingen en discussies werden in de onderscheiden gemeentefracties gehouden en compromisvoorstellen werden geformuleerd, die toch zo dikwijls gecounterd werden door een” ja … maar!”.

Uiteindelijk was het dan toch zo ver. Met gewettigde fierheid stapten op 1 juli 1964 de afgevaardigden van de aansluitende gemeenten Boom, Hemiksem, Niel en Terhagen het bureel van notaris Paul Hellemans te Hemiksem binnen. Ze verzochten de notaris, gezien het K.B. van 18.01.1964, de akte op te maken van de stichting van een intercommunale vereniging onder de benaming van “Intercommunale voor Medico – Sociale Instellingen voor de Rupelstreek”.

Hebben zich aangediend voor deze notaris:

1. De gemeente Boom, vertegenwoordigd door haar college van Burgemeester en Schepenen, voor wie verscheen en bedong de burgemeester Jozef Van Cleemput, bijgestaan door de gemeentesecretaris Constant Gombert. Zij voerden de beslissing van de gemeenteraad van 13.12.62 uit en dit krachtens de volmachten verleend bij hetzelfde raadsbesluit.

2. De Commissie van Openbare Onderstand van Boom, gevestigd te Boom en gerepresenteerd door haar voorzitter Damiaan Lefeber, wonende te Boom, Victor De Meyerestraat 14, en door haar secretaris Hendrik Mampaey, wonende te Boom, Antwerpsestraat 379. Beide heren handelen ingevolge de raadsbeslissing van de voornoemde commissie van 19.09.62 en ingevolge de volmacht hen verleend bij hetzelfde besluit.

3. De gemeente Hemiksem, vertegenwoordigd door haar college van Burgemeester en Schepenen, in wier plaats verscheen en bedong burgemeester Frans Block, bijgestaan door de gemeentesecretaris Marcel Eras. Dit in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 03.12.63 en krachtens de volmachten, hen verleend bij hetzelfde raadsbesluit.

4. De Commissie van Openbare Onderstand van Hemiksem, gevestigd te Hemiksem en vertegenwoordigd door haar voorzitter Adolf Vervliet en haar ontvanger Emiel Wastijn. Beide heren handelen ingevolge de raadsbeslissing van bovenvermelde commissie van 21.09.62 en ingevolge de volmachten hen verleend bij dezelfde beslissing.

5. De gemeente Niel, vertegenwoordigd door haar college van Burgemeester en Schepenen, voor wie verscheen en bedong burgemeester August Wijn, bijgestaan door de gemeentesecretaris Frans Vereycken, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 11.12.62 en krachtens de volmachten hen verleend bij hetzelfde raadsbesluit.

6. De Commissie van Openbare Onderstand van Niel, gevestigd te Niel en vertegenwoordigd door Theophiel De Graeve, lid van de commissie en wonende te Niel en door Charles De Decker, secretaris van de commissie en wonende te Niel. Beide heren traden op ingevolge de raadsbeslissing van gezegde commissie van 10.10.62 en krachtens de volmachten hen verleend door dezelfde beslissing.

7. De gemeente Terhagen, vertegenwoordigd door haar college van
Burgemeester en Schepenen, voor wie bedong en verscheen burgemeester Nicolaas Verlinden, bijgestaan door Frans Wegge, gemeentesecretaris, beide wonende te Terhagen en in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 29.09.62 en krachtens de volmachten hen verleend bij hetzelfde raadsbesluit.

8. De Commissie van Openbare Onderstand van Terhagen, gevestigd te Terhagen en vertegenwoordigd door Isidoor Egelmeers, voorzitter en door Gustaaf De Smedt, secretaris van de commissie. Beide wonen te Terhagen. Zij presenteren zich ingevolge de beslissing van de raad van 03.08.62 en krachtens de volmachten hen verleend bij dezelfde beslissing.

Deze acht comparanten, gezien het koninklijk besluit van 18.01.1964, hebben door hun optreden de oprichting verwezenlijkt van de IMSIR, een intercommunale beheerst door de wet van 01.03.1922 en de aan deze wet aangebrachte wijzigingen betreffende de vereniging van gemeenten tot nut van het algemeen.

Tevens stelden zij de statuten op van de intercommunale vereniging, die de vorm aannam van een coöperatieve vennootschap.
Waarom dan wel een coöperatieve vennootschap? Omdat deze vorm van  vennootschap zekere voordelen biedt ten overstaan van een naamloze vennootschap. Zo brengen in de coöperatieve vennootschap bepaalde personen, die elk over een klein kapitaal beschikken, dit kapitaal voor een bepaald doel in samenwerking bijeen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij verbruikerscoöperatieven, productiecoöperatieven of kredietverenigingen. De coöperatieve vennootschap kan ook over een grotere vrijheid beschikken: zo kan het aantal vennoten voortdurend wisselen, kan de inbreng van de vennoten verschillen en bepalen de statuten de aansprakelijkheid van de vennoten. Ieder aandachtig lezer zal onmiddellijk begrijpen dat de vorm van de coöperatieve vennootschap de ideale keuze is qua vorm, die de nieuwe vennootschap zou aankleven. De statuten verschenen in het Bijvoegsel aan het Belgisch Staatsblad van 23.07.1964 op bladzijde 1865 tot en met 1869 onder de nummers 24.474,  24.675 en 24.476 van de Handelsvennootschappen.

WAT LEREN ONS DE OORSPRONKELIJKE STATUTEN VAN DE INTERCOMMUNALE?

Qua benaming, zetel, duur en doel

De Intercommunale voor Medica – Sociale Instellingen voor de Rupelstreek werd gevestigd ten gemeentehuize van Boom en opge richt voor een duur van dertig jaar. Als doel werd vooropgesteld de oprichting van vormingscentra voor gezinshelpsters te verzekeren, alsook de oprichting van diensten voor gezinshelpsters, de oprichting en de uitbating van gezondheidscentra en van allerlei andere diensten en instellingen met sociaal karakter, waarvan de dienstbaarheid door de vereniging wordt erkend.

De Algemene Vergadering van 09.05.86, goedgekeurd door het Ministerieel Besluit van 12.11.87 zou de maatschappelijke zetel van de vereniging overbrengen naar de Kerkhofstraat 151 te Boom.

De Algemene Vergadering van 24.05.92 voorzag in de verlenging van de duur van de vereniging met 30 jaar na de vervaldag van 1994.

Qua maatschappelijk kapitaal en inbreng

Om dit doel te verwezenlijken moesten de nodige werkingsmiddelen samengebracht worden. De inschrijving van elk van de aangesloten gemeenten werd vastgesteld op 100 fr. per inwoner. Het in te brengen aantal was dit van het laatste officieel verschenen inwonersaantal in het Belgisch Staatsblad op het ogenblik van de gemeenteraadsbeslissing. De inschrijving werd vertegenwoordigd door ondeelbare deelbewijzen ter waarde van 1.000 fr. of 10.000 fr. Iedere commissie van openbare onderstand bepaalde zelf het bedrag van haar inschrijving, een bedrag dat in mindering kwam van de bijdrage van de gemeente waaronder zij ressorteerde.

Het minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal werd op 2.000.000 fr. vastgesteld. Het maatschappelijk kapitaal werd op het ogenblik van de stichting van de IMSIR vertegenwoordigd door 4.113 maatschappelijke deelbewijzen van 1.000 fr., ingeschreven als volgt:

Gemeente Boom:            436 C.O.O. Boom:             1307
Gemeente Niel:               261 C.O.O. Niel:                  783
Gemeente Terhagen:         78 C.O.O. Terhagen:           233
Gemeente Hemiksem:     253 C.O.O. Hemiksem:         762

TOTAAL: 4113

De algemene vergadering van 28.10.1966, akte n° 34.012, die verscheen in het B.S. van 15.11.1966, keurde de toetreding van de gemeente Rumst en van het C.O.O. Rumst tot de IMSIR goed.
Dit impliceerde dat de Gemeente Rumst  146 deelbewijzen onderschreef en de C.O.O. Rumst 438 deelbewijzen onderschreef.
In totaal waren er nu 4.697 deelbewijzen in omloop.

Dit aantal deelbewijzen werd in 1981 nogmaals gerectifieerd door de gemeente Rumst, die haar aantal deelbewijzen optrok tot 333 en door het O.C.M.W. van Rumst, dat zijn aantal deelbewijzen bracht op 996. Het totale aantal deelbewijzen bereikt aldus het cijfer: 5.131.

Het ingebrachte kapitaal werd bijzonder beschermd door de statuten, die vermelden dat de Intercommunale voor Medico – Sociale Instellingen voor de Rupelstreek geen enkele verbintenis mag aangaan welke uitgaven zou kunnen medebrengen, die niet zouden kunnen vereffend worden door middel van haar inkomsten. haar reserves, vast beloofde toelagen of vooraf ingetekende kapitalen.

Indien nodig kan, bij beslissing van de algemene vergadering, van ieder van de deelgenoten een verhoging van het ingeschreven kapitaal gevorderd worden, maar dan slechts in verhouding met de oorspronkelijke inschrijving.

Qua toelating, ontslag en uitsluiting van deelgenoten.

De statuten voorzien dat over de toelating van nieuwe leden, over een mogelijk ontslag of de uitsluiting van een deelgenoot, door de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen wordt beslist. Het ontslag van een deelgenoot kan echter niet aanvaard worden wanneer daardoor het aantal aangeslotenen en/of het maatschappelijk kapitaal beneden het vastgesteld minimum zou dalen. Daarbij onderschrijft ieder deelgenoot voor minstens 10 jaar. Tevens kan het aantal vennoten door de algemene vergadering worden bepaald. Deze algemene vergadering beslist ook over een mogelijke uitsluiting van een deelgenoot, maar enkel na een behoorlijk onderzoek en de vaststelling van niet-nakomen van verbintenissen.

De ontslagnemende of uitgesloten deelgenoot kan op geen enkel aandeel van het vermogen, noch van de reserves, noch van de voor- zieningsfondsen van de intercommunale aanspraak maken. Alleen het ingetekend kapitaal (ten belope van de stortingen hierop) kan terugbetaald worden. Terugbetaling natuurlijk na vereffening van alle vergoedingen, welke de deelgenoot aan de intercommunale kan verschuldigd zijn. En deze terugbetaling kan geschieden binnen een termijn die niet verder kan reiken dan de termijn, die aan de intercommunale is opgelegd bij de statutaire bepalingen. De deelgenoten zijn ook niet hoofdelijk aansprakelijk, noch tegenover elkaar, noch samen met de intercommunale vereniging.

Qua beheer en toezicht

De raad van beheer, die de vennootschap beheert, wordt samengesteld door ten minste 7 en ten hoogste 21 leden die benoemd en afgezet worden door de algemene vergadering.

Ten minste de helft plus één van de leden worden verkozen door de afgevaardigden van de gemeenten. Dit om te voorkomen dat de gemeenten, die het deficit van de C.O.O.’s en O.C.M.W. ‘s dienen bij te passen, te veel in de maling zouden genomen worden door de afgevaardigden van deze C.O.O.’ S en O.C.M.W. ‘ s.

Valt er een mandaat van beheerder open, dan hebben de overige beheerders samen met de commissarissen het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De vaste benoeming komt in de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering.

In principe worden de beheerders benoemd voor een termijn van 6 jaar. Nochtans eindigt het mandaat van beheerder door het ontslag, overlijden, afzetting of niet-hernieuwing van het mandaat. In bepaalde gevallen wordt een beheerder van rechtswege als ontslagnemend beschouwd: zo bijvoorbeeld bij het verlies van het vertrouwen van zijn groep, bij het verlies van het gemeentelijk mandaat of functie of zes maanden na de vernieuwing van de raden die voordragen. Indien echter de gemeenteraad geen bezwaar heeft tegen het aanblijven van een beheerder, die zijn gemeentelijk mandaat of functie verloor, dan mag deze beheerder aanblijven. De beheerders zijn na vervallen termijn herkiesbaar. Ook is voorzien dat minstens twee beheerders en twee commissarissen om de 2 jaar uittreden op de gewone bijeenkomst van de algemene vergadering. Deze uittredende leden zijn natuurlijk herkiesbaar. En voor de eerste maal wordt de orde van uittreden door loting bepaald.

Tijdens de eerste zitting die volgt op de benoeming van de beheerders door de algemene vergadering, kiest de raad van beheer uit zijn leden een voorzitter, die echter moet stammen uit de beheersgroep die de gemeenten vertegenwoordigen, en een ondervoorzitter uit de stam van de beheerders die door C.O.O. ‘s en O.C.M.W. ‘s werden afgevaardigd. Dit mandaat eindigt na twee jaar. Bij afwezigheid, belet of ontslag van de voorzitter en van de ondervoorzitter, kiest de raad een voorlopige voorzitter.

De raad van beheer zetelt slechts geldig wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige leden – stemmers. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Stemmen bij volmacht was niet toegelaten.

Deze clausule zal later door de wet van 22.12.1986 worden aangepast.

Wanneer de meerderheid van de leden niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die in elk geval beslist over alle voor de tweede maal op de agenda gebrachte punten.

De voorzitter roept de raad van beheer samen; ten minste vier maal per jaar is hij daartoe gehouden. Ook indien 1/3 van de leden hierom verzoekt of op verzoek van de raad van toezicht.

De beslissingen van de raad van beheer worden genotuleerd. De raad van beheer bezit de meest uitgebreide bevoegdheden wat de administratie en het beheer van de zaken betreft. Al wat bij wet of statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is opgedragen, behoort tot de bevoegdheid van de raad van beheer. De raad van beheer benoemt en ontzet de secretaris, de ontvanger en de personeelsleden en bedienden. Het organiek reglement stelt de wedde- en loonschalen vast, evenals de vergoedingen van het personeel, de tuchtmaatregelen en de toepassingsmogelijkheden hiervan. Geen straf wordt uitgesproken zonder dat de betrokkene zich heeft kunnen verdedigen. Met instemming van de beheerraad kan de teruggave van de borgtocht bekomen worden.

Zo nodig mag de secretaris uit de leden van de raad van beheer worden verkozen. In dit geval verstrekt hij zijn diensten gratis en neemt zijn functie een einde samen met zijn beheersmandaat. De raad kan bevoegdheden delegeren en deze remunereren.

Indien nodig vertegenwoordigt de raad van beheer de Intercommunale in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten. Rechtsvorderingen, zowel als eisende partij als van verweerder, worden in naam van de raad ingesteld door de voorzitter. Verbodsbepalingen, die gelden voor ieder lid van de raad, worden opgenomen in de statuten, dit wil zeggen: men mag geen belang hebben bij de beraadslagingen, geen diensten, heffing van rechten, leveringen verrichten of aan aanbestedingen meedoen, geen advocaat spelen, enz. tegen de vereniging en enkel gratis optreden als pleiter voor de intercommunale.

De boekhouding van de vereniging wordt gevoerd volgens de onderrichtingen van de minister.

Voor dit alles worden de beheerders niet bezoldigd. Toch kan de algemene vergadering een presentiegeld toekennen en eventueel de reiskosten van de leden vergoeden op basis van het officieel tarief.

Het toezicht op de Intercommunale wordt verzekerd door een raad van vier commissarissen, aangewezen door de Algemene Vergadering. Hij wordt geassisteerd door een bedrijfsrevisor en voor deze raad van toezicht gelden dezelfde voorschriften als voor de beheerders.

Qua Algemene Vergadering

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de deelgenoten. Zij beraadslaagt en beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden en haar beslissingen zijn bindend voor iedereen. De A.V. wordt per aangetekend schrijven bijeengeroepen, ten minste 30 dagen voor de zittingsdag. leder lid ontvangt de agenda en alle bescheiden, die aan de A.V. ter beraadslaging of beslissing onderworpen worden, zoals de balans, de winst- en verliesrekening, de bedrijfsrekening en het ontwerp van winstverdeling.

De voorzitter van de beheerraad zit de A.V. voor, die ieder jaar op de tweede vrijdag van de maand mei plaats vindt om 20 u. op de maatschappelijke zetel. Indien de beheerraad zulks nodig acht, kan een A.V. bijeengeroepen worden. Zo ook kunnen deelgenoten,
voor zover zij minstens 1/5 van het ingetekend kapitaal vertegenwoordigen, een A.V. eisen binnen de 5 weken na hun eis. Dit voorrecht hebben ook de meerderheid van de commissarissen om binnen de 2 maanden een A.V. te beleggen.

Op de A.V. bezit ieder deelgenoot één stem per maatschappelijk deelbewijs, maar de afgevaardigden van de gemeenten behouden steeds de helft plus één van de stemmen. Zo herleidt men bij afwezigheid van gemeente-afgevaardigden op de A. V. het aantal stemmen van de andere afgevaardigden in verhouding van hun aantal deelbewijzen.

Ieder deelgenoot kan een behoorlijke gevolmachtigd vertegenwoordiger in de A.V. delegeren, desnoods meerdere volmachtdragers afvaardigen, die onder elkaar de stemmen verdelen waarop de deelgenoot recht heeft.

Na inzage van de verslagen van de beheerraad en van de toezichtsraad beslist de A.V. over de conclusies van de verslagen. De secretaris maakt de notulen op, die ondertekend worden en verzonden aan de minister. Alle beslissingen van de A. V. worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bi j staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Voor persoonlijke aangelegenheden is de geheime stemming verplicht: komt er geen volstrekte meerderheid, dan volgt er een herstemming. Bi j staking van stemmen wordt de oudste kandidaat verkozen.

Statuten kunnen door de A.V. gewijzigd worden bij 2/3 stemmingsmeerderheid van de aanwezige leden, nadat in de oproeping bij de agenda de tekst van de wijzigingen werd gevoegd en minstens de helft van het ingetekend kapitaal vertegenwoordigd is op de A.V. Deze 2/3 meerderheid is eveneens vereist om bijvoorbeeld de afzetting van een beheerder of een commissaris ui t te spreken.

De A.V. beslist ook over iedere kapitaalsverhoging, voor opname van leningen wordt beslist met 2/3 stemmingsmeerderheid. Wat de vereiste presentieverhouding betreft: dit betekent dat die verhouding moet bestaan én voor de gezamenlijke vertegenwoordigers
van de deelgenoten én voor de gezamenlijke vertegenwoordigers van de gemeenten én voor de gezamenlijke vertegenwoordigers van de C.O.O. ‘s en O.C.M.W. ‘s. Zo geldt deze presentieverhouding ook voor wat het stemmenaantal betreft.

Over de verdeling van de lasten, de reserves, het opmaken van de balans en de winstverdeling

Mogelijk verlies wordt gedelgd door heffing op het reservefonds of, bij ontoereikendheid ervan, door overbrenging naar het volgend boekjaar.

Mochten de opgestapelde verliezen oplopen tot een bedrag gelijk aan de helft van het maatschappelijk kapitaal. dan dienen de beheerders de kwestie van de ontbinding van de Intercommunale aan de A. V. te onderwerpen. Daartoe is de instemming van al de betrokken gemeentes en alle C.O.O. ‘s en O.C.M.W. ‘s, evenals de goedkeuring van de Koning nodig.

Betreffende de ontbinding en vereffening van de intercommunale

In geval van ontbinding, om welke reden dan ook, wordt het maatschappelijk vermogen verdeeld door vereffenaars, benoemd door de
A.V., die de ontbinding heeft uitgesproken en die de omvang van de opdracht van de vereffenaars heeft bepaald. Een mogelijk netto-aktief wordt onder de aangesloten deelgenoten verdeeld à rato van hun inschrijvingen.

Na het stichten van de Intercommunale kwamen de deelgenoten in A. V. bijeen om over te gaan tot de benoeming van de eerste beheerders en commissarissen, tot het vaststellen van de aan de beheerders en commissarissen toe te kennen vergoedingen, zitpenningen, desgevallend verplaatsingskosten en om te beraadslagen over alle punten, die op de dagorde dienden geplaatst.

Deze A.V. werd voorgezeten door Jozef Van Cleemput, burgemeester van Boom, die als secretaris Isidoor Egelmeers, adjunct-adviseur te Terhagen, heeft aangeduid. Als stemopnemers fungeerden Abel Jansens, schepen van de gemeente Niel en Nicolaas Verlinden, burgemeester van Terhagen.

De A.V. stelde het aantal leden van de beheerraad en van het college van commissarissen te bepalen op 13 beheerders en 4 commissarissen en benoemde met algemeenheid van stemmen:
tot beheerders:

Helena De Saeger, schepen te Boom Jozef De Gendt, bediende te Boom
Leon Van Wauwe, bediende te Boom Walter Van Wauwe, ontvanger C.O.O. Boom
Damiaan Lefeber, technisch leraar te Boom Frans Block, burgemeester van Hemiksem
Louis Truyens, schepen te Hemiksem Adolf Vervliet, voorzitter C.O.O. Hemiksem
Abel Janssens, schepen te Niel Hubert Van Dooren, schepen te Niel
Theohpiel De Graeve, lid c.o.o. Niel Nicolaas Verlinden, burgemeester van Terhagen
Isidoor Egelmeers, adjunct-adviseur te Terhagen

en tot commissarissen:

Constant Gombert, gemeentesecretaris te Boom Clement Verbraeken, schepen te Hemiksem
Frans Vereycken, gemeentesecretaris te Niel Constant Van Linden, schepen te Terhagen.

Deze raad van beheer verkoos onmiddellijk als voorz i t ter: Frans Block
en als ondervoorzitter: Damiaan Lefeber.

Hoe kwam men nu tot de beslissing om 13 beheerders te benoemen?

Om de mandaten van beheerders op te vullen dienden wel enkele tere punten aangesneden te worden. Vooreerst dienden vele belangen te worden behartigd: burgemeesters. schepenen, voorzitters van de C.O.O.’s, secretarissen, ontvangers: allen waren kandidaat en konden gerust een mandaat meer opnemen.

De uiteindelijke verdeling gebeurde als volgt:
1) Eén mandaat per gemeente en één per C.O.O.
Deze werkwijze leverde al8 gegadigden.
2) Vermits volgens de statuten de gemeenten de meerderheid
dienden uit te maken, kwam men tot de eensgezindheid de
gemeenten Hemiksem, Niel en Boom één beheerder bij te geven. Dit bracht het aantal gegadigden op 11.
3) Toch diende ook het inwonersaantal der deelgenoten te worden gehonoreerd. Vermits de gemeente Boom in aantal inwoners bijna zo groot was als de som van de inwoners van Hemiksem + Niel + Terhagen, besloot men én de gemeente Boom én de C.O.O. Boom elk één beheerder bij toe te kennen.

Dit bracht het aantal beheerders op 13.
Verdeeld als volgt:

Gemeente Boom:        3  mandaten Gemeente Hemiksem: 2  mandaten
Gemeente Niel:           2  mandaten Gemeente Terhagen:   1  mandaat
C.O.O.Boom:            2 mandaten C.O.O. Hemiksem:    1 mandaat
C.O.O. Niel:              1 mandaat C.O.O.Terhagen:       1 mandaat

Na de Algemene Vergadering van 28.10.1966, die de toetreding van zowel de gemeente Rumst als de C.O.O. Rumst goedkeurde, werd het aantal beheerders op 15 gebracht. De twee nieuwe mandaten kwamen aan de gemeente Rumst toe, één aan de gemeente en één aan de c.o.o.

Statutenwijzigingen

De statuten van de Intercommunale werden op 1.07.1964 nog gewijzigd bij acte n° 24.676, verschenen in de Bijlage aan het B.S. van 23.07.1964, om ze in overeenstemming te brengen met de richtlijnen van de hogere overheid. Dit voor wat betreft de overdracht van aandelen onder vennoten ingeval van gehele of gedeeltelijke aanhechting van het grondgebied van een aangesloten gemeente bij een andere gemeente, dit mits toestemming van de A.V.; tevens wat betreft de buiten de raad verkozen secretaris, die in zulk geval voor een termijn van 7 jaar wordt aangesteld, maar die herkiesbaar is; ook wat betreft het voeren van de boekhouding en last but not least wat betreft het ter beschikkingstellen zonder verplaatsing van documenten van alle stukken vereist voor het nazicht door de commissarissen.

Een tweede maal werden de statuten gewijzigd ingevolge de A.V. van 14.05.1965, akte n°16.782, verschenen in de Bijlage aan het B.S. van 4.06.1965.

Een volgende statutenwijziging drong zich op bij de A.V. van 28.10.1966, akte n° 34.012, als bijlage verschenen aan het B.S. van 15.11.1966, waardoor de toetreding zowel van de gemeente als van de C.O.O. Rumst werd bezegeld. Hierdoor verkreeg de gemeente Rumst 146 deelbewijzen en de C.O.O. Rumst 438 deelbewijzen.

De A.V. van 31.03.1967 wijzigde de statuten ingevolge akte n° 687-1, in Bijlage aan het B.S. van 15.04.1967, waarbij de raad van toezicht werd uitgebreid tot 5 commissarissen.

De A.V. van 22.05.1970, goedgekeurd bij K.B. van 9.06.1971, wijzigde enkele details.

De buitengewone A.V. van 13.03.1981 wijzigde de aantallen van de deelbewijzen van de gemeente en O.C.M.W. Rumst, om deze resp. te brengen op 333 en 996 deelbewijzen.

De A.V. van 9.05.1986, goedgekeurd bij M.B. van 12.11.1987, bracht volgende wijzigingen aan:
– een nieuwe omschrijving van het doel,
– de zetel van de vereniging wordt overgebracht naar de Kerkhofstraat 151 te Boom,
– een directiecomité kan aangesteld worden,
– voorziening van een commissaris-revisor.

Door de A.V. van 13.05.1988 werden de statuten gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de wet op de intercommunales van 22.12.1986 en met het decreet van 1.06.1987, betreffende de werkwijze van en controles op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunales.
Als voornaamste wijzigingen onthouden wij:
– dat de afgevaardigden van de gemeenten gemeenteraadsleden moeten zijn,
– dat er een meerderheid van de gemeenten moet zijn in de beslissings- en controleorganen,
– dat stemming bij volmacht wordt toegelaten zoals voorzien werd in het decreet van 01.07.1987,
– dat de gewestcommissaris toezichthoudende overheid wordt,
– dat de raad van commissarissen behouden blijft.

Een laatste statutenwijziging werd doorgevoerd op de A.V. van 24.04.1992 met het oog op de administratieve procedure voor de verlenging van de vereniging na 30 juni 1994. Deze werd unaniem gestemd. De verlenging van de vereniging werd ook gekoppeld aan een uitgebreide statutenwijziging, omdat een aantal taalkundige, inhoudelijke en juridische aanpassingen nodig waren. Een concrete procedure voor de aanpassing van de deelbewijzen aan de reële bevolkingscijfers werd ingebouwd. De mogelijkheid tot oprichting van twee adviescommissies in de raad van bestuur werd tevens voorzien.

De nieuwe gecoördineerde statuten moeten natuurlijk een adequate ondersteuning en een stevige basis voor de toekomstige werking bieden.

Zie zo ! De statuten waren vastgelegd, de beheersvorm gekozen. Nu kon er gewerkt worden.

En er werd gepresteerd! Wanneer de doelstelling werd neergeschreven dat de IMSIR zou zorgen voor arbeid voor en ten dienste van de minder-validen uit de Rupelstreek, was dit geen ijdele belofte. Stilaan groeiden de prestaties, die in de beschermde werkplaats werden gerealiseerd. Dit gebeurde zonder de integratie en valorisatie van de minder-validen enigszins te verwaarlozen. Het dient gezegd dat op een kleine twintig jaar tijd een waarachtig modern uitgerust bedrijf in twee productiecentra dagelijks aan meer dan 50 minder-validen werk verschaft. Dit zou natuurlijk onmogelijk zijn geweest indien men niet een ideaal stel van opdrachtgevers had gevonden, waarmee steeds op collegiale en vriendschappelijke basis werd samengewerkt. Dankzij deze mensen werd de Beschermde Werkplaats uitgebouwd tot een dynamisch bedrijf met diverse activiteiten, waaronder dienen vermeld:
– fiets-, wielbouw, fietsmontage en fietsvorken,
– skin-verpakking,
– electro-montage,
– metaal zagen, horen, lassen en korrelstralen,
– verzendingswerk ,
– conditioneringswerk, enz.

Vergeten wij echter niet dat ook het maatschappelijk dienstbetoon in de aangesloten gemeenten en C.O.O. ‘s / O.C.M.W. ‘s wordt verzorgd; dat het Centrum voor Levens- en Gezinsvragen Rupelstreek haar werking spreidt over relatie- en echtscheidingsproblemen, over de opvoeding, over geboorteregeling, over sexuele problemen, over ongewenste zwangerschap en over allerlei juridische problemen; dat ook de bejaardenzorg een specifieke en heel speciale aandacht aan onze bejaarden verstrekt onder de vorm van Gezins- en Bejaardenhulp, poetsdienst, grote kuis en kleine klusjes en karweien bij bejaarden en gehandicapten; dat maaltijden aan huis worden bezorgd aan personen die zelf niet meer voor hun eigen voedselbereiding kunnen instaan; dat het opleidingscentrum voor Gezins- en Bejaardenhelpsters regelmatig cursussen inricht onder auspiciën van het Ministerie tot het bekomen van het brevet van gezins- en bejaardenhelpster; dat ook het T.O.K.-project de bijzondere beroepsopleiding Rupelstreek ter harte neemt. Terecht mag de IMSIR fier zijn over al deze realisaties die slechts konden opgebouwd door de taaie wil en het doorzettingsvermogen van vele sociaal bewogen deelgenoten en beheerders. Met veel vertrouwen blijft dan ook de toekomst tegemoet gezien.

Dat Rome en Keulen niet op één dag werden gebouwd, dat weet ondertussen wel iedereen. Als wij dan vandaag de prachtinstallaties van de IMSIR durven aanwijzen als voorbeeld voor vele anderen, dan wil zulks niet zeggen dat IMSIR van den beginne af over de nodige machines en behuizing beschikte. Langzaam maar zeker werd aan de opbouw getimmerd. De eerder schamele start die genomen werd in een gedesaffecteerde gemeenteschool, gelegen in de Kapelstraat te Boom, zet des te meer de realisaties van de IMSIR in het licht. Deze school werd effectief in gebruik genomen op maandag 3 april 1967, de eerste werkdag na de officiële ingebruikname. De eerste uitbreiding met activiteiten voor zwaardere gehandicapte werknemers werd gereal iseerd in 1970 en ondergebracht te Niel, in de gebouwen gelegen in de Statiestraat 176, recht tegenover de statie.

Verliep de start van de werkzaamheden volledig volgens plan en groeiden de gewettigde verwachtingen zelfs sneller dan men in zijn stoutste dromen durfde wensen, toch zullen wij tot 23.02. 1973 moeten wachten alvorens de raad van beheer, na rijp beraad, de gronden gelegen aan de Boomsestraat te Niel, aan de grens met Boom, aankoopt. Dit gebeurde met het inzicht de activiteiten te
kunnen uitbouwen dankzij de uitbreiding van de infrastructuur. Deze beslissing van de raad was reeds genomen op 12.11.1971, maar de nodige administratieve tijd tikte zo traagjes weg.

Toch zou er nog een “deus ex machina” opduiken onder de vorm van het ter beschikking komen van de fabriek Lamberts, gelegen in de Veldstraat te Terhagen. De raad van beheer zag in deze geplande aankoop heel wat voordelen. Op 06.07.1976 werd de aankoopakte voor notaris D’Hoore verleden en kon een daadwerkelijk begin gemaakt aan de zo nodige efficiënte en daadwerkelijke vernieuwing en uitbereiding.

De werkplaats breidde haar activiteiten gestadig uit: de opdrachtgevers vroegen méér en méér prestaties, méér kwaliteit, méér spoed. Geen mens kan aan deze eisen voldoen als hij niet economisch en geconcentreerd kan werken. Dit axioma ging ook de raad van beheer niet voorbij. Op 07.06.1985 werd er beslist de mogelijkheden uit te buiten tot aankoop van een industrieel complex gelegen aan de Oude Baan te Terhagen. En ja, op 09.08.1985 werd de akte van aankoop verleden voor de notaris Tobback, met daar ingebouwd dat de IMSIR als gepriviligieerde koper zou behandeld worden, indien ooi t de bijhorende meesterwoning bij dit complex verkoopbaar mocht gesteld worden.

Twee jaar later was het zover. De raad van beheer nam de beslissing in te gaan op het aanbod van de familie Van Landeghem-Van Robbroeck tijdens de zitting van 26.06.1987. Op 17.09.1987 werd ook deze pracht eigendom voor notaris D’Hoore aan het patrimonium van IMSIR toegevoegd. Het is dan ook in één van deze mooie zalen dat ondertussen de Raad regelmatig vergadert.

Het oude spreekwoord “waar een wil is, is een weg” werd door de Beheerraad van IMSIR des te meer bewaarheid, vermits slechts één weg bewandeld werd en nog steeds wordt: zich inzetten ten bate van de minder-validen van onze streek.

NAAMLIJST VAN DE PERSONEN DIE ZICH INGEZET HEBBEN VOOR IMSIR,

01.07.1964:
Als COMPARANTEN:

Gemeente Boom: Jozef van Cleemput, Constant Gombert C.O.O. Boom: Damiaan Lefeber, Hendrik Mampaey
Gemeente Hemiksem: Frans Block, Marcel Eras C.O.O. Hemiksem:Adolf Vervliet,Emiel Wastijn
Gemeente Terhagen: Nicolaas Verlinden, Frans Wegge C.O.O. Terhagen: Isidoor Egelmeers, Gustaaf De Smedt
Gemeente Niel: August Wijn,Frans Vereycken C.O.O. Niel: Theofiel De Graeve, Charles De Decker

*********************************************************************************************

0l. 01.1964:
EERSTE BEHEERRAAD (13 beheerders)
EERSTE RAAD VAN COMMISSARISSEN (4 commissarissen):
Beheerders:

Helena De Saeger Jozef De Gendt
Leon Van Wauwe Walter Van Wauwe (tevens secretaris)
Damiaan Lefeber (ondervoorzitter) Frans Block (voorzitter)
Louis Truyens Adolf Vervleit
Abel Janssens Hubert Van Dooren
Theophiel De Graeve Nicolaas Verlinden
Isidoor Egelmeers

Commissarissen:

Constant Gombert, Clement Verbraeken, Frans Vereycken, Constant Van Linden.

******************************************************************
PERIODE 1965 – 1971:

Voorzitter: Frans Block
Ondervoorz i t t er: Damiaan Lefeber.
Beheerders:

Eugène Claes (vanaf 11.1966). Leo Coeck
Jozef De Gendt Theophiel De Graeve
Clementina De Leeuw (vanaf 03.1971) Helena De Saeger
Albert De Meyer Isidoor Egelmeers
Abel Janssens Arthur Rottiers (vanaf 11.1966)
Louis Truyens Henri Van den Bergh (vanaf 04.1971)
Hubert Van Dooren Leon Van Wouwe
Nicolaas Verlinden Adolf Vervliet

Commissarissen:

Albert Beulens Constant Gombert
Frans Lambrechts F. Struyf
A. Verbraeken Frans Vereycken
Constant Van Linden

Secretaris: Walter Van Wauwe, Frans Vereycken (vanaf 04.1970)

**********************************************************

PERIODE 1971 – 1977:

Voorzitter:  Frans Block.
Ondervoorz i t t er: Damiaan Lefeber,
Beheerders:

Alida Bal (vanaf 10.1971) Eugène Claes
Leo Coeck Jozef De Gendt
Theophiel De Graeve Clementina De Leeuw
Helena De Saeger Isidoor Egelmeers
Abel Janssens Louis Roelants
Arthur Rottiers Hendrik Spillemaeckers (vanaf 10.1972)
Henri Van den Bergh. Désiré Van de Vondel (vanaf 12.1973)
Leon Van Wouwe Clement Verbraecken
Hubert Van Dooren Adolf Vervliet

Commissarissen:

Albert Beulens Jan De Borger (vanaf 10.1976)
Frans Lambrechts I. Rypens
F. Struyf Clement Verbraeken

Secretaris: Frans Vereycken

***********************************************************************

PERIODE 1977 – 1983:

Voorzitter: Damiaan Lefeber
Ondervoorzitter: Albert De Maeyer

Beheerders:

Hugo Ansems, Greta Coeck (vanaf 01.1982).
Leo Coeck, Theophiel De Graeve.
Albert De Smet (tot 09.1978) Abel Janssens
Augustijn Kennis (tot 1978) Roy Linskens
Edward Possemiers Gustaaf Reyniers (vanaf 06.1980)
Jeanne Truyers-Miers Friede Van Aken
August Van Buggenhout Jeannine Van Cauwenbergh
Karel Van Dessel (vanaf 12.1981) Marcel Vereycken (vanaf 10.1978)
Adolf Vervliet

commissarissen:

Jan De Borger Albert De Smet (vanaf 1981)
Louis Laenen Louis Roelants
Hendrik Van den Bergh Robert Baete

Secretaris: Frans Vereycken
***************************************************************************

PERIODE 1983 – 1989:

Voorzitter: Damiaan Lefeber
Ondervoorz i t t er:
Karel Van Goethem,
Beheerders:

Aloïs Bauwens (vanaf 1986) Eugène Claes (vanaf 1987)
Leo Coeck Jan De Borger
Armand De Bruyn (vanaf 1987) Clementina De Leeuw
Jan De Neubourg (tot 1988) Ronald Eeckeleers (vanaf 1986)
Roy Linskens Edward Possemiers
Laurent Otte Frieda Van Aken
Walter Troch, Jeannine Van Cauwenbergh
Hendrik Van der Taelen (tot 1986) Marcel Vereycken
Leo Wachters Gustaaf VereIst (vanaf 1988)


Commissarissen:

Jos. De Laet Jules Piessens
Luciaan Possemiers Mia Schockaert-Paeshuys

Secretaris: Frans Vereycken (tot 1984), François Boddaert (vanaf 1984)
*******************************************************************
PERIODE 1989 – 1995:

Ere-Voorzitter: Damiaan Lefeber
Voorzitter:
Eddy Huyghe (tot 06.1992), Anne-Marie Leens (vanaf 06.1992)
Ondervoorzitter:
Jozef Van Kerckhoven (tot 06.1992), Jeannine Van Cauwenbergh (vanaf 06.1992)

Beheerders:

Aloïs Bauwens (tot 16.05.1991) Eugène Claes
Eduard De Herdt Guy Duriau
Louis Herremans Eddy Huyghe
William Janssens (vanaf 06.1991) Ludo Laurysens (vanaf 09.1990)
Anne-Marie Leens (vanaf 05.1992) Marc Naegels (tot 05.1992)
Paul Poelemans Jeannine Van Cauwenbergh
Vera Van der Smissen (tot 09.1990) Leent je Van Dooren
Marie-José Vanherrewegen Karel Van Goethem
Gustaaf Van Kerckhoven Gustaaf Verelst

Commissarissen:

Anne-Marie leens (tot 11.1990) Wies Claes
Georges Deckers Rita Vingerhoets
Julien Verlinden (vanaf 11.1990)

Secretaris: François Boddaert.

Bij het afsluiten van dit overzicht, zou ik aan mijn plicht tekort komen, indien ik niet openlijk hulde zou brengen aan de heer Damiaan Lefeber, één van de founding-fathers van de IMSIR, die van dit initiatief zijn levenswerk maakte.

Hartelijk dank ik ook de secretaris François Boddaert voor de tijd, die hij wist vrij te maken om nuttige inlichtingen over te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *