Categorieën
Artikels jaarboeken oorlog Wereldoorlog II

PATTON, EEN GENERAAL IN DE ARDENNEN

Terug naar overzicht jaarboek 2005-2006

Categorieën
Artikels jaarboeken oorlog

HET KLEINE BOOM IN DE GROTE OORLOG

Terug naar overzicht jaarboek 2005-2006

Categorieën
Artikels jaarboeken Bevrijding oorlog Wereldoorlog II

DE BEVRIJDING VAN BOOM

Terug naar overzicht jaarboek 2005-2006

Categorieën
Artikels jaarboeken Bevrijding oorlog Wereldoorlog II

MEMORIAAL ROBERT VEKEMANS

Terug naar overzicht jaarboek 2005-2006

Categorieën
oorlog

BOMBARDEMENT MORTSEL 5 april 1943

Op 5 april 1943 voltrok zich in Mortsel een tragedie.  82 Amerikaanse bommenwerpers kregen de opdracht de ‘Erla’ fabrieken in Mortsel te bombarderen. Niet alleen de fabrieken kregen de volle laag. De ganse buurt, inclusief scholen, werden met de grond gelijk gemaakt. Meer dan 900 mensen, waaronder meer dan 200 schoolkinderen, kwamen die dag om het leven.

Categorieën
Bevrijding Film oorlog WOII

INHULDIGING OORLOGSMUSEUM KAAI

Terug naar index Films

Op 4 september 1996 werd in de gerestaureerde bunker aan de Kaai in Boom het oorlogsmuseum ingehuldigd. In de bunker bevond zich een maquette van de Modelbouwclub Willebroek,  die de bevrijding van Boom voorstelde. Een prachtig eerbetoon aan onze bevrijders dat echter een kort leven was beschoren. Zowel de bunker als het museum moesten wijken voor een wandelesplanade. De maquette zelf werd simpelweg vernietigd. Ondanks het feit dat er vandaag op de wandelesplanade diverse monumenten en info werd aangebracht, die hulde brengt aan onze bevrijders, is het een spijtige zaak dat de bunker én al zeker de maquette werden vernietigd.
(Foto: FAB 10064)

De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1996 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Boerenkrijg Davidsfonds oorlog

DE ORGANISATIE VAN DE BOERENKRIJGHERDENKING TE BOOM…100 JAAR GELEDEN!

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998

door  René Beyst, Bibliothecaris van de Heemkundige Kring Aartselaar

Hoeft het nog gezegd dat het dit jaar 200 jaar geleden is dat… Natuurlijk weet u het al. Ook zonder officiële subsidies is de ruchtbaarheid voldoende groot geweest. Een hele resem “Boerenkrijg”-activiteiten, zoals zoektochten, toneel, tentoonstellingen, evocaties, enz. sierden de voorbije maanden onze kalender. Affiches waren te zien in bibliotheken, archieven, musea en op andere gangbare plaatsen. En niet in het minst zijn er weer ettelijke boeken verschenen, die her en der de Boerenkrijg nog maar eens doorlichtten of nog maar eens “anders” bekeken.

Het moest wel “anders” want er waren (tot in de zomer van 1997) al zo’n kleine 1000 werken verschenen. Om niet in dezelfde platgetreden paden te moeten rondkuieren, koos ik daarom een aanverwant thema: de herdenking van dezelfde Boerenkrijg, maar dan 100 jaar geleden -in 1898 dus- op touw gezet te Boom.

Bewust eindigde ik vorig jaar in ons jaarboek een artikel over Boomse krantenartikels[mfn]R. Beyst. “BOOM – in de krant – méér dan 100 jaar geleden…” in Geschiedkundige Studiegroep “Ten Boome” Jaarboek 1996-1997, Boom 1997. blz. 65/89[/mfn] met
de publicatie van een artikel uit “Het Handelsblad” van 20/12/1897 waarin gewag werd gemaakt over het op touw zetten van een eeuwfeestherdenking van de Boerenkrijg.

Ter opfrissing even dit krantenartikel terug voor de geest halen:

Het Handelsblad van Antwerpen – Zon/Maa 19 en 20/12/1897
Nieuws uit Boom – Davidsfonds – In den loop der week hield het Davidsfonds eene bestuursvergadering te Boom, om te samen met afgeveerdigden van het gemeentebestuur, het eeuwfeest te bespreken van Onze Boeren, die op het einde der vorige eeuw, ook hier te Boom, zoo dapper streden voor het behoud van eigen heerd en eigen geloof.

Een nieuwe, vergadering is belegd tegen donderdag aanstaande, ten einde alsdan een bepaald komiteit samen te stellen, gelast met het opmaken van een feestprogram en de uitvoering van hetzelve te verzekeren.

Feest – Op 19 januari zal het Davidsfonds een feest inrichten dat om zoo te zeggen zal dienen als voorbereiding tot de groote feestviering van de Boerenkrijg.

Dit groote geschiedkundig feit zal er op worden besproken door M. Jan De Block van Puurs.

Categorieën
oorlog WOII

Herdenking 75 jaar bevrijding

Blad van boom_04-19_web (1)

Categorieën
oorlog

DE CONSCRIPTIE

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998

door Yvon Fonteyne, bestuurslid Ten Boome

Voordracht gehouden op 26 mei 1998 in de Robert Lombaertszaal van het Gemeentehuis van Boom.

Tweehonderd jaar geleden, op vier-vijf maanden na, begon de Boerenkrijg. Hier en daar, tijdens en na de zomervakantie, zal men uitbundig deze gebeurtenis herinneren. Vanavond wil ik graag laten weten welke redenen aanleiding hebben gegeven tot die opstand.

Het einde van de XVIIIde eeuw is voor de Belgische gewesten een heel bewogen periode geweest.

Hierna een opsomming van de beleefde gebeurtenissen in het politieke en het militaire vlak.

vóór oktober 1789 : Oostenrijks regime sinds 1713 (Vrede van Utrecht).

oktober 1789 : Brabantse Omwenteling en oprichting van de Republiek van de Verenigde Belgische Staten .

december 1790 : I ste Oostenrijkse restauratie.

6 november 1792 : Franse overwinning bij Jemappes en ontruiming van onze gewesten door de Oostenrijkers .

18 maart 1793 : 2de Oostenrijkse restauratie na de slag bij Neerwinden.

26 juni 1794 : overwinning van generaal Jourdan nabij Fleurus en tweede Franse bezetting.

Jean-Baptiste Jourdan
°1762 +1833
(Foto Wikipedia)

In geen vijf jaar hadden wij zes verschillende regimes gekend.

Op 1 oktober 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik wettelijk bij de Franse republiek aangehecht. Door het Verdrag van Campio Formio (18 oktober 1797) zal die aanhechting officieel door de Oostenrijkers erkend worden.

Tussen 1794 en 1814 – twintig jaar lang ! – werden onze gewesten vanuit Parijs bestuurd.

De Franse overheersing is een cruciale periode uit onze geschiedenis, ze zal het uitzicht van onze samenleving definiëren: burgerlijk huwelijk, echtscheiding, burgerlijk wetboek, kadaster, metriek stelsel, papiergeld o.a.

Dat betekent ook : de hervorming en de verfransing van het bestuur (indeling in departementen, kantons en gemeenten).Het opstellen van een bevolkingslijst en de afleveringen van paspoorten , en bovendien de antigodsdienstige maatregelen : bij voorbeeld het verbod van elke vorm van publieke godsdienstuiting.

De eedaflegging – door de seculiere geestelijkheid : pastoors en onderpastoors. Van erkenning van de volkssoevereiniteit, onderwerping en gehoorzaamheid aan de wetten van de Republiek.

Onbeëdigde priesters mochten hun ministerie niet uitoefenen. Wie van hen verdacht werd de openbare orde te verstoren werd verbannen. Het verhaal over Jan Baptist Cornelis Moons, onderpastoor te Boom, is welbekend: verklikt werd hij naar Cayenne verbannen en liet er in 1799 het leven.

De misnoegdheid over al die vernieuwingen werd stilletjes algemeen, zowel in de steden als op het platteland: « De grenzen van het draaglijke werden ( … ) overschreden. Toen daar nog de conscriptie bijkwam, was er geen houden meer aan. [mfn]H. VAN DE VOORDE en anderen, Bastille, Boerenkrijg en Tricolore.[/mfn]

Categorieën
Boerenkrijg oorlog

DE BOERENKRIJG TE BOOM

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998
(Foto: omslag boek ‘De Boerenkrijg’ van Arthur De Bruyne)

door  Marc Verlinden, bestuurslid Ten Boome

Dit jaar is het precies tweehonderd jaar geleden dat de opstand losbrak tegen de Franse bezetter. Na de Oostenrijkers uit ons land verdreven te hebben, werden de Franse republikeinen min of meer als ‘bevrijders’ aanzien. Althans, dit was wat zij ons wilden doen geloven. Deze schijn kon echter niet lang stand houden. De  bevolking werd steeds zwaardere belastingen opgelegd, de hongersnood stak de kop op.

Kerken en abdijen werden gesloten en verkocht om de oorlogskas te spijzen. De pastoors die wensten hun taak verder te zetten moesten de eed van trouw aan de Franse republiek zweren. Zij die dit niet deden restte enkel nog te vluchten of onder te duiken. Tenslotte (en dit was de lont in het kruitvat) werden onze jonge mannen verplicht dienst te nemen in het leger van Napoleon. (zie ook het artikel ‘de Conscriptie in dit jaarboek).

Dit alles deed onze moegetergde bevolking naar de  wapens grijpen. De benaming ‘Boerenkrijg’ klinkt daarom misschien wel iets te minachtend. Je zou eerder denken aan een opstand van enkel misnoegde boeren. Je moet dit echter in zijn tijd plaatsen, en weten dat in die periode de meerderheid van de bevolking de boerenstiel uitoefende.

Onze gemeente heeft in deze opstand een zeer belangrijke rol gespeeld. In Boom bevond zich namelijk het hoofdkwartier van waaruit de meeste operaties, die in de streek plaats hadden, werden gedirigeerd. Vele moedige en onschuldige Bomenaars lieten het leven in deze sombere tijd en verdienen het te worden herdacht en geëerd samen met alle anderen die streden voor onze vrijheid.

Het artikel dat u nu kan lezen schetst een vrij nauwkeurig beeld van het strijdgewoel in de Boomse straten. Het werd geschreven door pastoor P.F. Gebruers, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag der Boerenkrijg. Het boek werd dankzij de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Mechelen, heruitgegeven. Wij brengen het u in de originele spelling van de vorige eeuwwisseling.