ARTILLERIE DER VERSTERKTE STELLING VAN ANTWERPEN

HARE GESCHIEDENIS

Bij de mobilisatie van het leger in 1914 bestond de artillerie der Versterkte Stelling Antwerpen uit:

Een regiment vestingartillerie;

Een regiment kustartillerie;

Een regiment belegeringsartillerie.

REGIMENT VESTINGARTILLERIE

Een regimentsstaf, vijf actieve bataljons ven 4 batterijen, genummerd van 1 tot 20. Die batterijen bezetten de werken van de eerste verdedigingslinie van Antwerpen. Een bataljon ven 5 batterijen der eerste reserve, bestemd voor den dienst van de artillerie der tweede verdedigingslinie van Antwerpen.

De batterijen van het regiment vervullen een actieve rol bij de verdediging van de Stelling Antwerpen in 1914, waarvan de aanval, door het Duitsche leger, begon in den 3en Sector.

De vaste werken der eerste linie gelegen in de zone tusschen de forten van Waelhem en van Lier worden tusschen 28 September en 2 Oktober tot zwijgen gebracht door de actie der reusachtige vernielingstuigen van het Belegeringskorps, die er mei hunne tot dan toe, ongekende kracht in gelukt waren het fort van Kessel in enkele uren ten onder te brengen.

Niettegenstaande de vreeselijke uitwerking der Duitsche Zware Artillerie houden die garnizoenen met onverminderden moed en dapperheid stand en worden de steunpunten van het aanvalsfront verdedigd tot bij den stormloop. De vijand verbreedt de bres welke hij op de Nete gemaakt heeft doch ontmoet denzelfden hardnekkigen weerstand in de naburige sectors en ‘t is eerst na bloedige gevechten tegen de troepen die de tusschenruimten bezetten – aan welke gevechten de vestingartillerie heeft deelgenomen -, dat de aanvaller er in gelukt de 2e verdedigingslinie te naderen,

De werken dezer linie worden dadelijk onder een hevig bombardement genomen; de verdedigers van dit nieuw gevechtsfront strijden hardnekkig tegen een vijand die veruit de sterkste is in getal en materieel. Na hun materieel vernield en hun kruit nat gemaakt te hebben, trekken zij zich met de Belgische en geallieerde verdedigingstroepen achteruit, wanneer de aftocht naar den linkeroever der Schelde begint.

Talrijke groepen officieren en soldaten van het Regiment komen te Oostende aan onder de bescherming van de legerdivisies. Die contingenten vestingartilleristen worden naar Ardres in het Calaisis gezonden, waar zij opnieuw gevormd worden in 2 regimenten van 12 compagnies: zij zullen in ‘t vervolg de kern uitmaken van de Belgische zware Artillerie en de werkerscompagnies vormen.

De forten van Waelhem, St-Katelijne-Waver, Broechem, de redoute van Dorpveld en het fortje van Duffel werden bij legerdagorder vermeld voor den schitterenden weerstand van hun garnizoen.