Categorieën
oorlog

DE CONSCRIPTIE

EXTRACT uyt den register der besluyten der centrale administratie van het departement der twee Néthen

DE CENTRALE ADMINISTRATIE van het departement der twee Néthen. Gezien de wetten van 19 Fructidor jaer 6 en 3 Vendémiare tegenwoordig jaer, betrekkelijk tot de militaire inschrijving en het in ’t werk stellen der ingeschrevene van de eerste klasse;Gezien de onderrigtingen van den minister des oorlogs nopens dit voorwerp. Overwéegende dat niets meer moet uytstellen het vertrek der jonge borgers geroepen tot de verdediging van het vaderland. Gehoord den commissaris van het uytvoerend Directonum, Besluyt het volgende:

  • Art.I De Municipaele cantons-administratiën zullen eene proclamatia maeken door welke zy de jonge borgers deel maekende van de eerste classe der ingeschreévene, zullen waerschouwen, van den dag, en uere op welke zy zullen moeten vertrekken, en van de plaetse, alwaer zy hun zullen moeten verzaemelen. Dezen dag en deéze uere zullen hiernaer bepaeld zyn.
  • II Zoo haest de gezeyde ingeschrevene op de tydstippen en aengeweézene plaetse zullen verzaemeld zyn, zullen door Municipaele administratiën alle de gene er tégenwoordig zyn de waepen beschouwing ondergaen, zy zullen er den naemlyken lyst van opstellen, zullen nauwkeunglyk hunnen ouderdom opneémen en zullen hunne lengde als ook hunne beschryving bepaelen. Dezen lyst zal in dobbel opgesteld worden, den eenen zal in bewaering gelegd worden op het secretariaet van het canton en den anderen zal behandigd worden aen den borger belast met het bevel der ingeschrevene.
  • III Deze verrigtinge geëyndigd zynde, zullen zy onmiddelyk de ingeschrevene op Antwerpen en tot de Centrale Administratie bestemmen, en dit onder de waekzaemheyd van eenen man in staet zynde van op-te-trekken, kloekmoedig, ervaeren en van eene beproefde deugtzaemheyd, den welken zy by voorkeur zullen mogen kiezen onder de gereformeérde officieren van het canton, en by faute diër onder d’oude de welke er zig zouden konnen bevinden. Dezen aenvoerder zal vergezeld worden met een detachement van het krygsvolk en der gendarmerie.
  • IV Den dag van het vertrek der ingeschrevene van de cantons ende van hunne bestemming tot de hoofd plaetse van het Departement is gesteld gelyk volgt; te weten: Primidi, den eersten Nivose toekomende, voor de geéne van Antwerpen en Mechelen. Tridi, dry Nivose, voor de geéne van Duffel, Contich, Berchem, Boom, Willebroek, Bornhem, Eeckeren en Santhoven. Quintidi, vijf nivose voor de geéne van Stabroeck, Wustwezel, Hoogstraeten, Turnhout,Aerendonck, Gierle en Lier. Septidi, zeven nivose voor de geéne van Geel, Moll, Westerloo, Heyst op den Berg, Herentals en Berlaer. De verzaemeling der ingeschrevene zal plaets hebben op de dagen zoo als hier vooren gezeyd is, ten agt ueren des s’ morgens, en m eene behoorlyke plaets de welke ten diën eynde de Municipaele Adnunistratiën zullen aenwyzen.
  • V Zoo haest naer de aenkoomste der ingeschrevene tot Antwerpen zal hunnen aenvoerder de zelve aenstonds bestemmen naer de Centrale Administratie, aen welke hy den lyst zal behandigen den welken de municipaliteyt hem heeft toebetrouwd.
  • VI Het vertrek der ingeschrevene tot de plaets alwaer zy middelertyd zullen gehuysvest zyn, zal bepaeld worden door een byzonder besluyt.