DE EENHEDEN ZOEKLICHTWERPERS

HUNNE GESCHIEDENIS

Kort vóór den oorlog opgericht, kende de eerste eenheid Zoeklichtwerpers van het Belgisch leger slechts een kortstondig bestaan. Inderdaad, nadat zij te Antwerpen, in het begin der vijandelijkheden en gedurende het beleg uitstekende diensten had bewezen, inzonderheid voor de electrische toerusting van het vestingwerk, werd ze schier vernietigd en daarna, bij den val der stelling, ontbonden.

De Zoeklichtwerpers werden heringericht in ‘t begin van 1915. Op dit tijdstip werden er pelotons gevormd en bij elke divisie ingedeeld. Later werd er eene legercompagnie bijgevoegd. Van den slag van Steenstraat af, kwamen de Zoeklichtwerpers in werking en hunne actie werd er ten zeerste gewaardeerd en in de dagorders van het commando geprezen.

Volgde dan de langdurige wacht in de linies van den IJzer. De toestellen van klein en gemiddeld kaliber, loopgraaftoestellen geheeten, werden op blijvende wijze opgesteld.

Steeds in de voorste loopgraven, zonder een ander wapen dan de lichtgenerator, hebben de bedieners van die toestellen al dien tijd stilzwijgend hunne rol van eer en opoffering vervuld. Een zoeklicht aansteken tegenover den vijand hem een mikpunt geven, het is wetens en willens kogels en granaten naar zich trekken. En om zulks te doen, nacht na nacht, jaren lang, moet men – ‘t mag luide gezegd – een gestaald gemoed hebben. De soldaten der Zoeklichten hebben daar prachtige blijken gegeven van dapperheid, zelfverloochening en opofferingsgeest.

In den loop dier lange oorlogsjaren groeide de luchtbedrijvigheid van den vijand gedurig aan, de verdediging tegen luchtvaartuigen versterkte in dezelfde verhouding en de zoeklichten van groot kaliber hadden er hunne rol in te vervullen. Dit beteekende de onafgebroken uitkijk in de donkere, koude nachten, de alarmen, de lange opzoekingen in den onmetelijken hemel, de bommen die de zoeklichten als doel namen en van tijd tot tijd – te zelden want ‘t werk was uiterst moeilijk – de vreugde van te hebben bijgedragen tot eene overwinning.

Met het gansche leger namen de Zoeklichtwerpers deel aan het groot bevrijdingsoffensief.

Zooals al onze soldaten namen zij hun deel in het gevaar, in de geestdrift, in den roem.

Velen van hen zijn gevallen, doodelijk getroffen, tijdens die jaren van verschrikking. Bijna tien ten honderd van de organieke getalsterkte werden aldus weggemaaid.

Eere zij aan die dapperen!