DE LUCHTSCHEEPVAART

HARE GESCHIEDENIS

In 1914 voorzag de Luchtscheepvaartdienst 4 secties, elk met één ballon: een te Luik, een te Namen en twee te Antwerpen.

Te Luik werd de ballon gevuld in den sector Barchon-Caharday. Hij steeg er herhaalde malen op en verstrekte eenige belangrijke inlichtingen. Te Namen lieten de omstandigheden niet toe den ballon te vullen en al het materieel werd vernield om het niet in de handen van den vijand te laten. Te Antwerpen steeg de eerste sectie eenige malen op in den 3n verdedigingssector.

Na den aftocht is de dienst gansch ontredderd en wordt hij naar Calais gezonden om er opnieuw te worden gevormd.

De eerste sectie was ‘t eerst gereorganiseerd en vertrok naar het front, waar zij op 15 Januari 1915 een opstijgingsplaats te Fortem ging innemen. De 2e sectie kwam, op 15 Mei 1915, op het front te Kruis-Abeele.

In 1915 ontdekte de Luchtscheepvaart de opstellingsplaats van een groot aantal vijandelijke batterijen in actie, onder andere de beruchte Duitsche batterij van Predikboom-Cabaret, die geregeld Duinkerke beschoot.

In de lente van 1916 werd er een 3e Sectie opgericht, die zich omstreeks Eikhoek opstelde.

De eerste windas van het type Caquot en de gasfabrieken op auto’s verschenen eveneens in 1916.

In de Winter 1916-1917 werd er een 4e sectie ingericht en naar Westvleteren gezonden.

Op het einde van 1917 besloot het Hooger Commando de bestaande formaties in 3 compagnies, elk met twee ballons, in te richten zoodat er op het Belgisch front een totaal van 6 ballons in linie konden worden gesteld.

In ‘t jaar 1918 bereikte de Luchtscheepvaart haar hoogste bedrijvigheid. Van 17 Mei tot 30 Juni stippen wij aan:

141 vijandelijke batterijen in actie worden « gerepereerd »;

154 vuurregelingen voor de artillerie;

5 ballons worden door vliegtuigen aangevallen en in brand geschoten;

4 ballons worden, zonder uitslag, door vliegtuigen aangevallen;

14 ballons worden getroffen door ‘t vijandelijk artillerievuur;

8 ballons ondergaan, zonder uitslag, ‘t vuur van den vijand;

1 ballon scheurt bij een snelle inhaling;

2 ballons drijven weg doordat hun kabel doorgehakt is door shrapnelscherven;

20 waarnemers springen naar beneden met het valscherm.

De ongunstige weergesteldheid tijdens het offensief in Vlaanderen heeft de Luchtscheepvaart belet een zeer actief deel te nemen in de verrichtingen.

‘t Is vóór Gent en bij den aanval op het kanaal Gent-Terneuzen dat de laatste waarnemingsopstijgingen plaats hadden en daarmede eindigde de deelneming van de Luchtscheepvaart aan den veldtocht 1914-1918.

Vermeldingen: IJZER 1917 – VLAANDEREN 1918.