Categorieën
Algemene geschiedenis Boom

Expeditie Mongolië Missionaris Louis Verstrepen Een episode uit het familie- en bedrijfsarchief Verstrepen

Over eigenaardige gewoonten

Bij de aankomst in Singapore “hebben wij eene aardigheid gezien, welke wij elders nog niet ontmoed hadden. Ik wil zeggen kleine rijtuigen door eenen chineesch getrokken. In zulke rijtuigen is plaats voor 2 man en er rollen zoo 3000 voiturkens in Singapore.”1Archief Verstrepen, Brieven van Louis Verstrepen, Brief 10, blad 4.

Ook de Chinese eetgewoonten spreken tot de verbeelding: “een aardigheid het vleesch dient men hier gansch in kleine stukjes op.”2Archief Verstrepen, Brieven van Louis Verstrepen, Brief 14, blad 3.

En: “wanneer men in de herberg komt, vindt men soms niets anders dan chinesche kost die door den reuk alleen de maag doen keeren.”3Archief Verstrepen, Brieven van Louis Verstrepen, Brief 17, blad 5.

Mongolië op het einde van de 19de  eeuw

Op het einde van de 19de eeuw was Mongolië nog een onderdeel van China.China was op dat moment een Keizerrijk onder de leiding van de Qing-Dynastie. Keizer Guangxu (1875-1908) was toen aan de macht. In de 19e eeuw werd de Europese invloed steeds groter. De Qing moesten zogenaamde “concessies” aan buitenlandse mogendheden afstaan, invloedssferen erkennen en ongelijke verdragen tekenen. Aan de oost- en zuidkust oefenden West-Europese mogendheden hun commerciële en militaire invloed uit en in het noorden drongen de Russen op. Op 1 december 1911 verklaarde een onafhankelijke regering van Buiten-Mongolië het land autonoom van het revolutionaire China

Het verblijf in Si Wan Tse

Begin december was het dan eindelijk zo ver, Louis Verstrepen komt aan in Si Wan Tse. De eerste  dagen en weken is een aanpassing voor de nieuwkomers. Onder andere het leren van Chinees staat op het programma. Dit om de bekeringsmissie een kans van slagen te geven. Eén van de eerste woorden die hij leerde was zijn eigen naam (Lo Shen Fou) en de chinese term voor kerk(T’ien Chu t’ang).4Archief Verstrepen, Brieven van Louis Verstrepen, Brief 13.

De taken van de missionarissen bestaan voornamelijk uit het geven van onderwijs over het katholiek geloof, het bedienen van de eredienst en het geven van de sacramenten. Naar zijn eigen zeggen: “gaan de bekeeringen hier goed vooruit, iederen avond worden de heidensche werklieden van ’t dorp te zamen geroepen om hun het waar geloof te prediken, zij luisteren goed en geven veel hoop.”5Archief Verstrepen, Brieven van Louis Verstrepen, Brief 31, blad 4

Het verloopt niet altijd zo makkelijk, getuige hiervan is een voorval dat Louis Verstrepen voor had bij de poging iemand te bekeren. “In eene kristenheid, 7 uren van Si Wan Tse, was er eene heidensche weduwe welk zich tot den waren godsdienst wilde bekeeren, het was dan besloten die vrouw naar Si Wan Tse te voeren om ze daar te onderwijzen. Maar ziet, de duivel wilde den stok in ’t wiel steken. De schoonbroer van de weduwe die ook een heiden is, verzette zich tegen het vervoer. … Op gestelden dag dan werd de vrouw naar Si Wan Tse gevoerd, maar werd op weg aangehouden door de soldaten van den mandarijn. De weduwe onderging het verhoor, maar zij verklaarde dat zij niets vreesde en dat niemand haar zou beletten kristene te worden.”6Archief Verstrepen, Brieven van Louis Verstrepen, Brief 28, blad 2-3.

Uiteindelijk trok de provinciaal overste van de missionarissen het naar zich toe en dreigde bij de mandarijn om de zaak aanhangig te maken bij hogere overheden. Uiteindelijk ontlastte de mandarijn de vrouw van alle aantijgingen. Ook op persoonlijk vlak verliep het niet steeds zoals gewenst, van eind juli tot eind september wordt Louis Verstrepen getroffen door tyfus.