Categorieën
Burgemeester

Frans Holsters

Burgemeester van 1939-1945

Voorganger: Frans De Schutter
Opgevolgd door Lucien Van Reeth
Overzicht alle burgemeesters

Liberaal
°Boom 8 januari 1889
X Boom op 24 december 1913 met Maria Andreas Odilia De Wit
+Boom 25 november 1975
Zoon van Hendrik Lodewijk en Anna Regina Apers

Gemeenteraadsverkiezing van 16 oktober 1938:
Vier partijen nemen deel: de socialistische (BWP), de liberale, de communistische (voor de eerste maal in de geschiedenis) en een katholieke. De katholieke partij had een voorakkoord gesloten met het “Vlaamsch Nationaal Verbond” (VNV). Eén lid van het VNVstond op de 8ste plaats, een strijdplaats dus. Dit kartel had de naam “Katholiek Vlaamsch Blok”.

Zetelverdeling: 7 socialisten, 7 katholieken en 1 liberaal.
De socialistische meerderheid was gebroken. De enig verkozen liberaal, Holsters Frans, zat op de wip en vormde een bestuursmeerderheid met de meest biedende: de Belgische Werklieden Partij. De socialisten dumpten hun zetelende burgemeester De Schutter Frans voor 3 schepenambten. De aftredende burgemeester was ontstemd en nam prompt ontslag als partijvoorzitter. De liberaal Holsters Frans werd burgemeester.

Wegens de oorlog gingen de verkiezingen van oktober 1944 niet door. De Duitse bezetter schafte in 1942 de gemeenteraad af, schorste of zette de verkozen drie schepenen af en benoemde in hun plaats drie leden van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Burgemeester Holsters Frans werd gedoogd en bleef zetelen. Na de bevrijding op 4 september 1944 hernamen de in 1938 verkozen gemeenteraadsleden en schepenen hun bevoegdheden. In 1945 werd Holsters Frans lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen, een ambt dat onverenigbaar was (en is) met dat van burgemeester. Hij nam ontslag en werd als raadslid en burgemeester vervangen door zijn partijgenoot Van Reeth Lucien (1945-1946).1Groeten uit Boom, A. Vinck

Het toeval wilde dat juist op de dag van de bevrijding, 4 september 1944, te 10 u., een vergadering van het schepencollege was gepland met op de dagorde een belangrijk punt : de gemeentebegroting. Alleen burgemeester Holsters en gemeentesecretaris Gombert waren aanwezig. De oorlogsschepenen waren spoorloos. De vergadering ging niet door. De gemeenteraad werd samengeroepen op 27 september 1944 en op deze eerste vergadering na de bevrijding hield burgmeester Holsters een gloedvolle toespraak, waarin hij aan de narigheden van de bezetting herinnerde, hulde bracht aan de oorlogsslachtoffers en besloot met de uitroep : « Leve de Geallieerden, Leve België ! Leve de Koning !» (G.R. 27/9/44).

Burgemeester Frans Holsters werd op 17 september 1944 verkozen tot dienstdoend lid van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen, een functie die onverenigbaar is met het ambt van burgemeester. Hij bleef lid van de gemeenteraad en werd als burgemeester, zoals het wettelijk hoort, vervangen door de 1 ste schepen Van Cleemput. Tegenstanders van Van Cleemput dienden tegen hem een klacht in, omdat hij tijdens de oorlog gewerkt had op de
Boomsche Metaalwerken (Brief 23/9/1944 aan Clerckx, voorzitter Bestendige Deputatie).

Een onderzoek naar de houding van Van Cleemput tijdens de bezetting volgde. Van deze omstandigheden maakte de dienstdoende gouverneur L. Clerckx, een katholiek, misbruik om ter vervanging van Holsters zowel Van Cleemput als de 2de schepen, de socialist Van Grootven, te negeren. Bij besluit van 21 oktober 1944 benoemde hij « Hubert Mampaey, gemeenteraadslid, ten voorlopigen titel als burgemeester der gemeente Boom ». Dit was duidelijk een politiek maneuver, want Hubert Mampaey was een katholiek raadslid en behoorde niet tot de meerderheid, die was samengesteld uit 7 socialisten en 1 liberaal. Op de vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken waarom hij niet gewoon
art. 107 van de gemeentewet had toegepast door de volgende schepen tot dd. burgemeester te benoemen, durfde L. Clerckx verklaren dat «geen enkele schepen daartoe geschikt was, omdat ze onbekwaam waren voor de moeilijke taak » (Brief 14/12/1944).

Om te beletten dat met een katholiek aan het hoofd van de gemeente naar de nakende gemeenteraadsverkiezingen zou gegaan worden, nam Frans Holsters ontslag als raadslid en werd hij in de gemeenteraad opgevolgd door zijn partijgenoot, de liberaal Lucien Van Reeth, die onmiddellijk door de meerderheid werd voorgedragen als burgemeester. Intussen was « de zaak Van Cleemput » geclasseerd. Een logische beslissing ten opzichte van een persoon die door de Duitse bezetter uit zijn functies van schepen en vakbondssecretaris was ontzet geworden. Bij R.B. van 3 augustus 1945 werd Lucien Van Reeth benoemd tot burgemeester van de gemeente Boom.2Boom 1940-1960, A. Vinck

De zevende burgervader kreeg helaas geen straat of plein dat naar hem werd vernoemd.