Categorieën
Burgemeester

Gustaaf Bernard Emiel Van Reeth

Burgemeester van 1887-1921

Voorganger: Charles Louis Verbeeck
Opgevolgd door Louis Lamot
Overzicht alle burgemeesters

Katholiek
°Boom 27 november 1842
X Boom op 30 mei 1870 met Maria Angelica Steenackers
+Boom 3 januari 1923
Zoon van Alexander Franciscus en Maria Elisabeth Verstrepen

Ondanks de liberale meerderheid in de gemeenteraad, benoemde de Koning, op voordracht van Thonissen1Jean Joseph Thonissen (Hasselt, 10 januari 1816 – Leuven, 17 augustus 1891) was een Belgisch rechtskundige, volksvertegenwoordiger en minister voor de Katholieke Partij., minister in een homogene katholieke regering, de katholiek Emile Van Reeth tot burgemeester van de gemeente Boom2KB van 17 juni 1887. De aanstelling werd fel gecontesteerd door de liberalen. Zelfs een proteststoet met 1200 deelnemers kon niets aan de toestand veranderen3Gazet van Willebroek, 3 juli 1887.

De steenbakkersbaas Emile Van Reeth werd op 12 juli 1896, na de tweede stemronde, verkozen tot volksvertegenwoordiger op de lijst van de Meetingpartij (archief provinciebestuur)4De Meetingpartij was een politieke partij die zich tegen de Belgische regering keerde en die in de stad Antwerpen een meerderheid had tussen 1862 en 1872. Achtergrond van het succes was de Antwerpse onvrede met de Belgische onafhankelijkheid, die zeer nadelig was voor de Antwerpse haven. De ergernis van de opkomende Vlaamse Beweging tegen het Franstalige bewind speelde zeker ook een rol.(bron: Wikipedia). Hij legde zijn eed in het Nederlands af, toen een uitzonderlijk iets. Vier jaar later werd hij niet rechtstreeks herkozen, maar trad in 1902 als plaatsvervanger opnieuw in de Kamer. Hij bleef volksvertegenwoordiger tot 19 april 19195schrijven van 13 mei 1998 van de Studie- en Documentatiedienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bij het uitbreken van de oorlog in 1914 vluchtte burgemeester E. Van Reeth naar het buitenland. Een intercommunale commissie stelde Jan Lemmens, griffier van het vredegerecht, aan als dienstdoende burgemeester. In november 1914 nam Lemmens ontslag en werd als dienstdoende burgemeester vervangen door Dr. Jules Meyers. Na de wapenstilstand in november 1918 wenste E. Van Reeth, wegens gezondheidsredenen, zijn ambt niet uit te oefenen. Dr Meyers bleef bij gevolg dienstdoende burgemeester tot in 1921.6Van de Oudheid tot het jaar 2000, A. Vinck

Gemeenteraadsverkiezing van 18 oktober 1903:
Door de aangroei van de bevolking werd het aantal raadsleden verhoogd met 2 (15 in plaats van 13). In 1903 moesten zeven leden van de raad (de helft van 13) zich aan een herkiezing onderwerpen, m.a.w. 9 van de 15 mandaten stonden op het spel. Twee lijsten verschenen voor de kiezer: een katholieke en een kartellijst. Op de kartellijst stonden volgende kandidaten: 4 liberalen, 2 christendemocraten (Daensisten) en 3 socialisten. Door zich te verenigen hoopten de kartellisten de katholieke meerderheid te breken. Hun plan mislukte. De katholieken behaalden de volstrekte meerderheid. Zetelverdeling: 12 katholieken, 3 liberalen. Van Reeth Emile bleef burgemeester.

Gemeenteraadsverkiezing van 20 oktober 1907:
Zeven mandaten (4 katholieke en 3 liberale) zijn aan hernieuwing toe. Drie partijen namen deel: katholieken, liberalen en socialisten. Geen enkele partij haalde de volstrekte meerderheid. De evenredige verdeling werd toegepast. 4 katholieken en 3 liberalen werden herkozen. Zetelverdeling ongewijzigd: 12 katholieken en 3 liberalen.
Van Reeth Emile bleef burgemeester.

Gemeenteraadsverkiezing van 15 oktober 1911:
Acht mandaten (alle in het bezit van de katholieke partij) van de 15 dienden hernieuwd te worden. De drie traditionele partijen namen aan de stemming deel. Geen enkele behaalde de volstrekte meerderheid. De evenredige verdeling werd toegepast. 4 katholieken en 4 liberalen werden verkozen. Zetelverdeling: 8 katholieken en 7 liberalen.
Van Reeth Emile bleef burgemeester.

Door het uitbreken van de oorlog in 1914 hadden er geen verkiezingen
plaats in 1915. De gemeenteraadsverkiezing van 1919 werd verdaagd.7Groeten uit Boom, A. Vinck

De Emile Van Reethstraat werd genoemd naar de vierde burgervader.