MILITAIRE DRAADLOOZE TELEGRAFIE

HARE GESCHIEDENIS

De dienst der Militaire Draadlooze Telegrafie werd in Februari 1915, op het initiatief van den Heer de BROQUEVILLE, ingericht door Commandant stafadjunct WIBIER, Directeur-generaal der Draadlooze Telegrafie in Kongo. In ‘t begin beschikte de dienst over een tiental operateurs en ingenieurs en over drie bij de Telegrafisten bestaande rijdende posten voor draadlooze telegrafie.

Van Mei 1915 af werden de eerste draagbare posten ingericht in de loopgraven van de eerste linie en de eerste uitzendingsposten geplaatst op de vliegtuigen.

Na herhaalde reorganisaties werden er bij de Militaire Draadlooze Telegrafie, in September 1915, divisiesecties ingericht, die in Mei 1916 pelotons werden, terwijl in Januari 1917, het peloton Draadlooze Telegrafie van het Groot-Hoofdkwartier tot een sterke compagnie aangroeide, welke in Juni 1918 werd ontdubbeld.

Bij het bevrijdingsoffensief waren er meer dan 1.500 technici en operateurs verspreid over al de sectors van het front, waar zij meer dan 600 posten bedienden, allen vervaardigd in de werkplaatsen van den dienst.

Overal langsheen de loopgraven vond men de tengere kleine bamboestokken van de antennes der draagbare posten en de kastjes der grondtelegrafie.

Geen raid, geene vuurregeling, geen represaillevuur werd er uitgevoerd zonder de medewerking van de Draadlooze Telegrafie. Geene week ging er voorbij zonder dat de ploegen der luisterposten over de borstweringen trokken om in de Duitsche prikkeldraadnetten aardsluitingen te gaan planten, waarmede ze onvoorzichtige telefonische mededeelingen zouden afluisteren.

Bij het offensief in September 1918 trokken al de zorgvuldig voorbereide posten vooruit om de eenheden en de Staven in verbinding te houden zonder het aanleggen van draden af te wachten.

In hunne snellen vooruitgang werden de legerdivisies zelfs gevolgd door radiogoniometrische posten die dag per dag de wijzigingen in de vijandelijke slagorde lieten ontdekken en waarmede Duitsche berichten werden opgevangen, die de bewegingen en dikwijls ook de inzichten van den vijand verrieden.

Vol geestdrift en vertrouwen, spijts vermoeienis en gevaar, vaak aan zichzelven overgelaten en al te dikwijls vergeten, drongen operateurs, monteurs, luisteraars, technici en ingenieurs overal met hun materieel en hunne inrichtingen zoover mogelijk vooruit en toonden, in 1918, wat een leger mag vragen van de radio-electriciteit: aan dien nieuwen dienst, die door den vooruitgang der wetenschap tot stand was kunnen worden gebracht, gaven zij eens traditie die zal bewaard blijven bij het Bataljon Draadlooze Telegrafie van de Transmissietroepen, dat er steeds fier over zal zijn andere wapens te dienen.

 

Raymond WULFFAERT,

Secretaris van de Verbroedering der Militaire Draadlooze Telegrafie van Oorlog 1914-1918.