NIEUWS UIT BOOM… …100 OF 200 JAAR GELEDEN GEDRUKT!

HET HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN – Maa 28/03/1898 –

Pastoor te Niel Z. Em. de Kardinaal heeft in de naburige gemeente Niel tot pastoor benoemd, den z. eerw. h. Ch. Wouters, die in onze gemeente 4 jaren het ambt van professor en 15 jaren dat van onderpastoor vervulde. De keus van Zijne Eminentie mag waarlijk gelukkig heeten.

De z. eerw. h. Wouters is een bekwaam en practisch man, die zich geene moeite spaart, en hier te Boom de nuttigste instellingen tot stand bracht of in bloei hield. Hij was de ziel der maatschappij van onderlingen bijstand “Arbeid en Deugd”; welke hij van af hare stichting bestuurde, en die onder zijne verstandige leiding, het treffelijk getal van ruim 800 leden heeft bereikt.

Als bestuurder der Xaverianen genoot hij tusschen ons christen werkvolk de grootste genegenheid en het onbeperkst vertrouwen. Hij stichtte voor eenige jaren den Boerenbond en de Vrije Veeverzekering, die beide, op zeer korten tijd, tot eenen hoogen trap van bloei en vooruitgang zijn geklommen.

De gemeente Niel zal in M Wouters waarlijk den gewenschten herder vinden, met de noodwendigheden der werkende klas bijzonder bekend en bekommerd, en die, met helder verstand, van diepe kennis en met een gouden hart voorzien, weldra door elken Nielenaar zal geacht en oprecht bemind worden. Zijne inhaling heeft plaats aanstaanden woensdag namiddag.

HET HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN – Don 31/03/1898 –
Nieuws uit Boom en omtrek – (Bijzondere briefwisseling van Het Handelsblad) Boom, 30 meert.

Niel – De inhaling van den eerw. h. Wouters, als pastoor  deze parochie, heeft heden namiddag plaats gehad. Gansch de bevolking was te been, veel volk uit Boom en uit de omliggende gemeenten was toegestroomd, dank grootendeels misschien aan het uitgelezen lenteweer, dat wij vandaag hadden.

Jaarschriften, gelegenheidsspreuken, verlichtingstoestellen, versieringen, nationale- en pauselijke vlaggen vertoonden zich alom aan het oog. Een schoone stoet, bestaande, uit de meeste plaatselijke maatschappijen, de schooljeugd de armen-en kerkraden, de volledige gemeenteoverheid, het schepencollege van Boom met M Emiel Van Reeth, burgemeester en volksvertegenwoordiger aan het hoofd, enz., haalde den nieuwen pastoor lot aan de grens van Boom af 

Rond 2 ure 30 kondigde het grof geschut en het gelui der groote klok aan, dat de plechtigheid begon. De lange stoet begaf zich eerst naar de kerk, waar de zeer eerw. h. deken van Boom de aanstelling deed, volgens de voorgeschreven gebruiken. Men bemerkte de aanwezigheid van eene groote menigte geestelijken. De kerk was kroppensvol, en buiten de kerk stond het volk, dat niet binnen kon, dicht opeengepakt.

De zeer eerw. h. deken deed een treffend gelegenheidssermoon, andere aanspraken werden gedaan, en op elk wist de gevierde zeer gepast te antwoorden. De stoet zette zich, toen alles in de kerk gedaan was, opnieuw in beweging, om zich langs eenen anderen weg naar de pastorij te begeven. De nieuwe pastoor groette onophoudend hartelijk, wuivende met zijnen hoed, al diegenen, die hem welkom toestuurden.

De verlichting der kerk, van het gemeentehuis en van eenige andere gebouwen is toevertrouwd aan M Huysmans uwer stad Dezen avond zullen, op weinige uitzonderingen, al de huizen verlicht zijn. ter eere van den aangestelden zielenherder, aan wien wij met de Nielenaren den wensch uitdrukken: Lang leven de eerweerde heer
pastoor Wouters!

Bidprent pastoor wouters