NIEUWS UIT BOOM… …100 OF 200 JAAR GELEDEN GEDRUKT!

HET HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN – Dins 07/06/1898 –
Gisteren tegen den avond hebben in het zuidelijke gedeelte onzer provincie en het noorden van Brabant, dus hoofdzakelijk in de streken, doorlopen door de Zenne, de Nethe, de Dyle en den Rupel tot aan de Schelde, hevige onweeren gewoed, die ongetwijfeld veel schaê hebben aangericht. Personen, die van Temsche en Bornhem kwamen, zeggen dat daar hagelbollen zijn gevallen als aardappelen zoo groot.

Verschrikkelijk was het onweer te Lier. Vremde en Bouchout, vormde als het ware de grens ervan, zoodat Antwerpen niets heeft gehad dan eene frissche regenbui en eenige ver verwijderde donderslagen.

In Brabant hebben al de dorpen aan dezen kant Brussel, te lijden gehad. Te Brussel zelf is veel schae aangericht, door zware slagregens, die een gedeelte van den nacht de kelders onder water zetten, daar het afstroomende straatvuil de rioolmonden verstopte.

De bliksem heeft geen brand te weeg gebracht, doch in de Miniemenstraat werd het dak  van een huis zoo zwaar beschadigd dat de bewoners moesten vluchten.  Op het ministerie van spoorwegen is de elektrieke vonk gevallen op de bliksemafleider,
die het gevaar afkeerde. Van alle kanten werd hulp gevraagd aan de policie en de pompiers, voor het leegpompen der kelders.

MET HANDELSBLAD VAN ANTVVERPEN – Dins 28/06/1898 –
Messteken – Rond middernacht, tusschen zondag en maandag, waren eenige mannen ter herberg van M. Bal, timmerman op den Antwerpschensteenweg aan het twisten geraakt. Een zekere Frans Mampaey, diende vooral tot spot van drie kerels, welke met geene goede inzichten bezield schenen.

Toen Mampaey, het gekscheeren en spotten moede, de herberg verliet, werd hij kortelings daarna door de drie kerels opgevolgd, achternagezet en ingehaald. Zij grepen Mampaey vast en trokken hunne messen, gedurig bedreigingen uitende. Mampaey, die zekere tegen geene drie man opgewassen was, koos het voorzichtigste deel en nam de vlucht. Hij gelukte er in, te ontsnappen. 

Nu keerden de drie aanvallers terug naar de herberg van Bal en hervatten hun vorig spel, ditmaal Jacobus Craenhals tot voorwerp van hunnen spot en hunne tergingen kiezende. Eenigen tijd lang verdroeg Craenhals die plagerijen, doch verliet spoedig de herberg,
om zich naar Schelle, zijne woonplaats te begeven. Ook de drie twistzoekers hadden de herberg verlaten, doch zij hadden hun slachtoffer niet uit het oog verloren.

Aan het kasteel van M. Ullens[mfn]Kasteel “Lindenbos” aan de Boomsestwg/Pierstraat te Aartselaar, thans Chinees restaurant.[/mfn] , op het grondgebied van Aartselaar, tegen den veloweg gelegen, grepen zij Craenhals vast en brachten hem drie messteken toe in het aangezicht, het hoofd en den hals. Craenhals verloor veel bloed, riep om hulp, en de schurken namen de vlucht. Het slachtoffer is 47 jaren oud en is geboortig van Oppuurs. Hij is dezen morgend de gendarmerie van Boom van de zaak komen onderrichten en M. de kommandant heeft proces-verbaal opgemaakt ten laste der laffe aanranders, welke gekend zijn.

Kasteel Lindenbos. In 2017 werd het venield door een brand die aangestoken werd. (Foto: inventaris.onroerenderfgoed.be)

Het zijn twee personen van Reet en een van Aartselaar. De toestand van het slachtoffer is tamelijk goed, doch de aanranding is er niets te
minder laf om en verdient eene voorbeeldige straf.