PONTONNIERS – PIONNIERS – WIELRIJDERS

HUNNE GESCHIEDENIS

Compagnie Pionniers-Pontonniers-Wielrijders van 4-8-14 tot 1-2-15.

Compagnie Pionniers-Pontonniers-Wielrijders der 1e Cavaleriedivisie van 1-2-15 tot 26-1-18.

Wielrijderscompagnie der Genie van de 1e Cavaleriedivisie van 26-1-18 tot 11-11-18.

In den loop van den veldtocht 1914-1918 heeft de compagnie vier vermeldingen bij legerdagorder bekomen:

HALEN – ANTWERPEN – IJZER – REIGERSVLIET.

Nestel in de kleur van het lint der Leopoldsorde.

Elf maal vermeld bij divisiedagorder. Eene dezer vermeldingen luidt als volgt:

Uittreksel uit de divisiedagorders van 18 September 1915.

« Ik vermeld aan de dagorder, in de volgende bewoordingen, de Compagnie Pionniers-Pontonniers-Wielrijders der Divisie:

Keureenheid die zich vanaf den eersten dag van den oorlog onderscheidt door haar zwaren, onophoudenden arbeid, welken zij met geestdrift en zonder eenige verzwakking voortzet in de meest verschillende omstandigheden, bij dag en bij nacht, spijts gevaar, ontberingen en afmatting.

Geeft een schoon collectief voorbeeld van onvermoeibaren ijver en van aanhoudende toewijding.

De gansche Divisie wenscht geluk aan hare dappere Pionniers-Pontonniers-Wielrijders, die zij zoo dikwijls aan ‘t werk heeft gezien.

Op het oogenblik waarop zij met hun gewoon brio het zwaar en belangrijk werk voleinden, dat hun te Nieuwpoort was toevertrouwd, houd ik er aan eens te meer mijne groote tevredenheid uit te drukken aan Commandant Carbonnelle, aan zijne officieren en gegradueerden die, door hun voorbeeld, bij hunne manschappen de schoone militaire hoedanigheden waarvoor zij befaamd zijn, hebben weten te onderhouden en te versterken. »

 

De Luitenant-Generaal, Commandant,

(get.) PROOST.