VERVOERKORPSEN

HUNNE GESCHIEDENIS

De Vervoerkorpsen werden den 12n December 1913, bij de reorganisatie van het leger, tot stand gebracht.

In 1914, niettegenstaande eenige moeilijkheden voortspruitende uit het benuttigen van oudsoldaten der cavalerie en van een wonderlijk mengelmoes van motorvoertuigen, viel er bij de mobilisatie geen enkel incident voor; de uitslagen waren bemoedigend.

LUIK. De 3e Divisie ondergaat den eersten schok. Geleiders en autobestuurders wedijverden om den aanvoer van levensmiddelen en munitie en den afvoer van gekwetsten te verzekeren. Gedurende den aftocht dier divisie verloor het Vervoerkorps slechts eenige caissons ten gevolge van eene verkeersbelemmering.

HALEN. De 1e Divisie opereert omstreeks Tienen. De slag bij Halen die ons, dank zij den strijdlust onzer troepen, van omsingeling redde, gaf aan geleiders en autobestuurders dier divisie de gelegenheid om bij ‘t vervullen hunner opdracht grooten moed aan den dag te leggen.

ANTWERPEN. De uitvallen van de verschillende divisies vergden van onze manschappen groote kranigheid; herhaalde malen gingen de artilleriemunitiecolonnes rechtstreeks de batterijen bevoorraden.

HAACHT. Toen de Duitschers hadden moeten achteruitwijken werd er aan het Hoofdkwartier der 3e Legerdivisie medegedeeld dat er talrijke Belgische gekwetsten te Haacht waren opgenomen. Een ambulancecolonne werd er heen gestuurd; zij trok door de linie der forten en gelukte er in 146 gekwetsten van zes verschillende regimenten terug te brengen.

NAMEN. Door de overmacht der vijandelijke artillerie werd de verdediging van Namen in de onmogelijkheid gesteld hare opdracht verder te vervullen. Tijdens den aftocht liet de drukking van den vijand zich vooral gevoelen in de omstreken van Bioul, waar het Vervoerkorps, aan gevangenen en vermisten, 17 officiers en 917 onderofficieren en soldaten verloor.

DE REDDING VAN HET VAANDEL VAN HET 30e LINIE. Op het oogenblik waarop de toestand ‘t neteligst was, trachtte de Luitenant-Vaandeldrager van het 30e Linie zijn Vaandel te redden. ‘t Is een officier van het Vervoerkorps die zich met de verrichting belastte en er in slaagde. Eene vermelding bij legerdagorder was de belooning voor die vaderlandslievende daad.

DE IJZER. Na den aftocht van het leger, gedurende den slag aan den IJzer, gaven de Vervoerkorpsen de schoonste voorbeelden van toewijding en heldhaftigheid. Te Diksmuide werd een Luitenant, commandant van eene infanteriemunitiecolonne, Ridder in de Kroonorde benoemd, terwijl twee brigadiers van hetzelfde korps, ter belooning van hun schitterend gedrag in het vuur, Ridders van de Leopoldsorde werden benoemd.